ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: OA.2110.24.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Sulęcinie

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Data udostępnienia: 2017-10-11

Ogłoszono dnia: 2017-10-11 przez Mirosława Helińska

Termin składania dokumentów: 2017-10-23 17:00:00

Nr ogłoszenia: OA.2110.24.2017

Zlecający: STAROSTA SULĘCIŃSKI

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.
3. Pięcioletni staż pracy ogółem.
4. Co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej trzy lata działalności gospodarczej
o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.
5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub     umyślne przestępstwo skarbowe.
7. Znajomość obsługi komputera w obszarze środowiska Windows (pakiet MS Office), Internetu oraz urządzeń    biurowych.
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym w naborze stanowisku.
7. Nieposzlakowana opinia.
8. Znajomość:
    - Ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych do ustawy, o gospodarce nieruchomościami, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o samorządzie powiatowym
    - Kodeksów: postępowania administracyjnego, cywilnego,
    - Statutu Powiatu Sulęcińskiego,
    - Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sulęcinie.
b. Wymagania dodatkowe:
1. Wykształcenie, uprawnienia lub umiejętności o profilu: administracja, zarządzanie, gospodarka nieruchomościami, geodezja i kataster;
2. Znajomość obsługi programu: EWMAPA, EWOPIS, C-GEO.
3. Praca w jednostce samorządu terytorialnego.
4. Dokładność, terminowość, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, umiejętność radzenia    
    sobie ze stresem, obowiązkowość.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Kierowanie w imieniu Starosty działalnością Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości zgodnie z przepisami prawa oraz nadzór nad prawidłową realizacją zadań przez podległych pracowników.
  2. Wdrażanie zasady racjonalnej organizacji pracy oraz ustalanie zakresu obowiązków służbowych, odpowiedzialności i uprawnień podległych pracowników.
  3. Sprawowanie nadzoru i kontrola zadań przypisanych i podlegających Geodecie Powiatowemu  wynikających z ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (m. in. prowadzenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; uzgodnienia w zakresie projektowanych sieci i uzbrojenia terenu; ewidencji gruntów i budynków; tworzenia, prowadzenia i udostępniania powiatowych baz danych; inne).
  4. Sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją zadań z dziedziny gospodarki nieruchomościami.
  5. Sporządzanie projektów planów finansowych do projektu budżetu powiatu na rok budżetowy oraz kontrola wydatków w zakresie planu finansowego podległego wydziału oraz występowanie z wnioskiem do starosty o wprowadzenie zmian w planie finansowym.
  6. Ocena okresowa podległych pracowników.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1. Praca biurowa w pozycji siedzącej wymagająca koncentracji.
2. Praca przy monitorze ekranowym pow. połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
3. Zmienne tempo pracy.
4. Konieczność szybkiego reagowania.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

wg stanu na wrzesień 2017 r. – co najmniej 6%

V. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny podpisany własnoręcznie.
2. Życiorys (CV) opatrzony oświadczeniem kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 902 z późn. zm.)” podpisany własnoręcznie.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany własnoręcznie wg załączonego
    wzoru. 
4. Kserokopie świadectw i dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje i umiejętności.
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa pracy, zaświadczenia.
6. Zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwającego stosunku pracy.
7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa.
8. Oświadczenia podpisane własnoręcznie:
a) o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
b) o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
c) o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego   
    lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) o nieposzlakowanej opinii,
e) potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku określonym w naborze.
    (można skorzystać z załączonego wzoru oświadczenia).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-10-23 17:00:00
b. Sposób:
1. Osobiście w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego – ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.
2. Za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Sulęcinie ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin,
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości”.
c. Miejsce:
Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego – ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin

VII. Informacje dodatkowe:

1. Przyjmujemy wyłącznie kserokopie dokumentów, nadesłanych dokumentów nie zwracamy. W toku postępowania kandydat może być zobowiązany do okazania oryginałów składanych dokumentów pod rygorem wykluczenia z postępowania rekrutacyjnego.
2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
4. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.powiatsulecinski.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sulęcinie.
5. Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyla informację: Mirosława Helińska Data wytworzenia informacji: 2017-10-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Edyta Kuszka Data wprowadzenia do BIP 2017-10-11 11:55:35
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Zmysłowska Data udostępnienia informacji: 2017-10-11 11:58:51
Osoba, która zmieniła informację: Mirosława Helińska Data ostatniej zmiany: 2017-10-26 12:29:44
Artykuł był wyświetlony: 787 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu