ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: OA.2110.1.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Geodeta Powiatowy/Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

Miejsce pracy: Sulęcin

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Data udostępnienia: 2019-01-10

Ogłoszono dnia: 2019-01-10 przez Tomasz Jaskuła - Starosta

Termin składania dokumentów: 2019-01-25 14:30:00

Nr ogłoszenia: OA.2110.1.2019

Zlecający: STAROSTA SULĘCIŃSKI

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie wyższe na kierunku geodezyjnym.
3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub     umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Znajomość obsługi komputera w obszarze środowiska Windows (pakiet MS Office), Internetu oraz urządzeń    biurowych.
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym w naborze stanowisku.
7. Nieposzlakowana opinia.
8. Uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii
w zakresach:
a) geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych,
b) rozgraniczenia i podziału nieruchomości (gruntów oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych.
9. minimum 5 letni staż pracy, w tym 2 letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub organach jednostek samorządu terytorialnego.
10. Znajomość obsługi programu: EWMAPA, EWOPIS, C-GEO.
11. Znajomość:
    - Ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych do ustawy, o gospodarce nieruchomościami, o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
    - Kodeksów: postępowania administracyjnego, cywilnego,
    - Statutu Powiatu Sulęcińskiego,
    - Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sulęcinie.
b. Wymagania dodatkowe:
1. Wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu powiatowego.
2. Dokładność, terminowość, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, umiejętność radzenia    
    sobie ze stresem, obowiązkowość.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
    i Kartograficznej.
  2. Kierowanie pracą Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją zadań przez podległych pracowników.
  3. Prowadzenie spraw z dziedziny geodezji i kartografii w zakresie ewidencji gruntów i budynków, zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
  4. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
a) prowadzenie dla obszaru powiatu:
– ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne,
– geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, zwanej dalej "powiatową bazą GESUT",
– gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych,
c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych.
5. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
6. Zakładanie osnów szczegółowych.
7. Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.
8. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1. Praca biurowa w pozycji siedzącej wymagająca koncentracji.
2. Praca przy monitorze ekranowym pow. połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
3. Zmienne tempo pracy.
4. Konieczność szybkiego reagowania.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

wg stanu na grudzień 2018 r. – co najmniej 6%

V. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny podpisany własnoręcznie.
2. Życiorys (CV) podpisany własnoręcznie.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany własnoręcznie
    wg załączonego wzoru. 
4. Kserokopie świadectw i dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje i umiejętności.
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa pracy, zaświadczenia.
6. Zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwającego stosunku pracy.
7. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień geodezyjnych określonych w ogłoszeniu.
8. Klauzula informacyjna podpisana własnoręcznie.
9. Oświadczenia podpisane własnoręcznie:
a) o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
b) o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
c) o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego   
    lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) o nieposzlakowanej opinii,
e) potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku określonym w naborze,
f) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb
    niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych
    osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych   
    (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)”
    (można skorzystać z załączonego wzoru oświadczenia).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-01-25 14:30:00
b. Sposób:
1. Osobiście w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego – ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.
2. Za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Sulęcinie ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin,
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko geodety powiatowego”.
c. Miejsce:
Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego – ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

VII. Informacje dodatkowe:

1. Przyjmujemy wyłącznie kserokopie dokumentów, nadesłanych dokumentów nie zwracamy. W toku postępowania kandydat może być zobowiązany do okazania oryginałów składanych dokumentów pod rygorem wykluczenia z postępowania rekrutacyjnego.
2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, za termin złożenia oferty uważa się dzień wpływu oferty do starostwa.
3. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
4. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.powiatsulecinski.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sulęcinie.
5. Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Jaskuła - Starosta Data wytworzenia informacji: 2019-01-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Jaskuła - Starosta Data wprowadzenia do BIP 2019-01-10 14:11:25
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Zmysłowska Data udostępnienia informacji: 2019-01-10 14:13:17
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Zmysłowska Data ostatniej zmiany: 2019-01-10 14:13:17
Artykuł był wyświetlony: 60 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu