ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: ES.2111.6.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tursku

Miejsce pracy: Tursk

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Dom Pomocy Społecznej w Tursku

Data udostępnienia: 2018-11-23

Ogłoszono dnia: 2018-11-23 przez Adam Basiński - Starosta Sulęciński

Termin składania dokumentów: 2018-12-12 15:30:00

Nr ogłoszenia: ES.2111.6.2018

Zlecający: ZARZĄD POWIATU W SULĘCINIE

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe,
3) posiadanie co najmniej 3-letniego stażu pracy w pomocy społecznej,
4) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej w rozumieniu przepisów art. 122 ustawy o pomocy społecznej,
5) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym w naborze stanowisku,
7) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
9) nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów prawa w zakresie realizowanych działań, w szczególności:
- o samorządzie powiatowym,
- o pomocy społecznej,
- o finansach publicznych,
- o pracownikach samorządowych,
- o ochronie danych osobowych,
- kodeksu pracy,
- kodeksu postępowania administracyjnego,
- prawa zamówień publicznych,
- dotyczących procedur pozyskiwania funduszy na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
2) umiejętność rozwiązywania konfliktów interpersonalnych i zarządzanie zespołem ludzkim,
3) komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność, odporność na stres.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) organizowanie i nadzorowanie pracy Domu Pomocy Społecznej w Tursku,
2) przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej,
3) zarządzenie kadrami DPS oraz nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy pracowników DPS,
4) nadzór nad organizowaniem opieki lekarskiej, pielęgnacyjnej i rehabilitacyjnej pensjonariuszom DPS,
5) podejmowanie działań nad zapewnieniem pełnej obsady pensjonariuszy DPS,
6) współpraca z PCPR w Sulęcinie i innymi instytucjami w zakresie realizacji zadań DPS.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1) pełny wymiar czasu pracy, umowa o pracę,
2) godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00
3) praca biurowa w pozycji siedzącej wymagająca koncentracji,
4) praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
5) zmienne tempo pracy,
6) sytuacje stresowe.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6 %

V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu podpisany własnoręcznie;
2) życiorys (CV) podpisany własnoręcznie;
3) koncepcja funkcjonowania DPS w Tursku podpisana własnoręcznie;
4) kserokopie świadectw i dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających, co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej w rozumieniu przepisów art. 122 ustawy o pomocy społecznej,
6) oświadczenia podpisane własnoręcznie o:
- posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- braku prawomocnego skazania za naruszenie zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami  publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2014r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1458)
- braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-   braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych  (Dz. U. z 2018r. poz. 1000 ze zm. oraz  ustawą  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U.2018. poz. 1260 ze zm.);
- nieposzlakowanej opinii,
7) kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,
8) klauzula informacyjna podpisana własnoręcznie, której wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-12-12 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tursku”:
1. W Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego - ul. Lipowa 18a (parter budynku),
2. Za pośrednictwem poczty na adres: ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.
c. Miejsce:
Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego – ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.

VII. Informacje dodatkowe:

1) przyjmujemy wyłącznie kserokopie dokumentów, nadesłanych dokumentów nie zwracamy. W toku postępowania kandydat może być zobowiązany do okazania oryginałów składanych dokumentów pod rygorem wykluczenia z postępowania rekrutacyjnego;
2) oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, za termin złożenia oferty uważa się dzień wpływu oferty do starostwa;
3) informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze;
4) informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.powiatsulecinski.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sulęcinie;
5) wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyla informację: Adam Basiński - Starosta Sulęciński Data wytworzenia informacji: 2018-11-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Adam Basiński - Starosta Sulęciński Data wprowadzenia do BIP 2018-11-23 10:08:58
Wprowadził informację do BIP: Julita Stopka Data udostępnienia informacji: 2018-11-23 10:13:44
Osoba, która zmieniła informację: Julita Stopka Data ostatniej zmiany: 2018-12-29 13:16:55
Artykuł był wyświetlony: 1447 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu