ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ponowne wykorzystywanie

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat wynikających z kosztów przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego jej wykorzystania

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.
Wprowadzona ustawa ma na celu implementację w polskim porządku prawnym przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE 2013, L 175/1).
Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, informacja sektora publicznego stanowi wszelkiego rodzaju dane tworzone i gromadzone przez jednostki sektora publicznego (np. dane prawne, meteorologiczne, finansowe, gospodarcze, statystyki, mapy cyfrowe, itp.) umożliwiające ich agregację i udostępnianie w postaci nowych produktów bądź usług (elektronicznych), a co za tym idzie dających możliwość ponownego wykorzystania w usługach sektora prywatnego.
 
1. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
Starostwo Powiatowe w Sulęcinie nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
Starostwo Powiatowe w Sulęcinie nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej.
Starostwo Powiatowe w Sulęcinie  nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Starostwu Powiatowemu w Sulęcinie. W przypadku wykorzystywania takiej informacji warunkiem jest także obowiązek poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.
W przypadku udostępnienia wnioskodawcy przez Starostwo Powiatowe w Sulęcinie informacji (zakwalifikowanej przez udostępniającego) jako informacji do wyłącznego wykorzystania przez użytkownika, podmiot zobowiązany jest do zawarcia umowy z urzędem o wyłączne wykorzystywanie  informacji, która to umowa podlega publikacji.
 
Szczegółowe warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych na stronie podmiotowej  Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatsulecinski.pl).
 
Podmiot wykorzystujący informacje sektora publicznego udostępnionych na stronie podmiotowej  Biuletynu Informacji Publicznej jest zobowiązany do:
 • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego
 • poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej
Szczegółowe warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek:
Starostwo Powiatowe w Sulęcinie określa warunki udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.
Starostwo Powiatowe w Sulęcinie nie jest zobowiązane do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach, gdy:
 • informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sulęcinie lub w centralnym repozytorium,
 • została udostępniona w inny niż wyżej wymieniony sposób i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego na adres:
 • Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin
 • e-mail:
 • poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP
Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
Starostwo Powiatowe w Sulęcinie po rozpatrzeniu wniosku:
 • przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 • informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Starostwo Powiatowe w Sulęcinie o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
W przypadku otrzymania sprzeciwu Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
Wniosek może dotyczyć także umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Starostwo Powiatowe w Sulęcinie. W takim przypadku, po rozpatrzeniu wniosku Starostwo Powiatowe w Sulęcinie:
 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie, przy czym od oferty nie przysługuje sprzeciw;
 • informuje wnioskodawcę o braku możliwości ponownego wykorzystywania w sposób wskazany we wniosku;
 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego;
Wnioskodawca jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty do zawiadomienia Starostwa Powiatowego w Sulęcinie o przyjęciu oferty.
2. Informacja o wysokości opłat  za ponowne wykorzystywanie, w tym podstawie ich obliczania, jeżeli zostały przez niego ustalone, oraz informację o czynnikach, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie i które mogą mieć wpływ  w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.    
Starostwo Powiatowe w Sulęcinie może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób  i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Czynniki te mogą być różne w zależności od wniosków.
Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.
Naliczenie opłaty odbywa się w oparciu o zarządzenie starosty, stanowiące załącznik do przedmiotowej informacji.  
3. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu.
W przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), co oznacza, że wnioskodawca może się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie.
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi   (Dz. U. z 2016 r. poz. 718), z tym że:
- przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi
- skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy.
Sprzeciw nie przysługuje w przypadku wniosku dotyczącego umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.
4. Umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego, powody jej zawarcia oraz wyniki oceny tej umowy.
Aktualnie  - brak umów o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Edyta Kuszka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Kuszka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-09-22 13:00:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Zmysłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-09-22 13:19:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Zmysłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-03 12:12:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3512 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »