ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Status prawny i tryb działania

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Status prawny i tryb działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Organem stanowiącym i kontrolnym powiatu jest Rada Powiatu Sulęcińskiego.
Organem wykonawczym powiatu jest Zarząd Powiatu Sulęcińskiego.
Powiatową administrację zespoloną stanowią:
 • starostwo powiatowe,
 • powiatowy urząd pracy, będący jednostką organizacyjną powiatu,
 • jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży
Powiat ma osobowość prawną. Oznacza to, że jednostka samorządu terytorialnego jest odrębnym podmiotem prawa obejmującym sferę prawa cywilnego oraz sferę prawa publicznego.
Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
Samodzielność powiatu podlega ochronie sądowej. Ochrona sądowa oznacza zarówno sądownictwo administracyjne jak i sądownictwo cywilne.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Wewnętrzny ustrój powiatu, w tym strukturę organizacyjną i tryb pracy jego organów określa Statut Powiatu Sulęcińskiego, którego podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Działalność organów powiatu jest jawna. Jawność działania organów powiatu obejmuje w szczególności prawo obywateli do:
 • uzyskiwania informacji,
 • wstępu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji,
 • dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów powiatu i komisji rady powiatu.
Radni wybierani się w wyborach bezpośrednich.
Zarząd powiatu wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy. W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne. Jednostki organizacyjne powiatu tworzy, przekształca i likwiduje oraz wyposaża w majątek rada powiatu. Organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarząd powiatu, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
Rada powiatu wybiera zarząd w liczbie od 3 do 5 osób, w tym starostę i wicestarostę, w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy. Liczbę członków zarządu określa w statucie rada powiatu.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Powiatowe jednostki organizacyjne są jednostami budżetowymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Publiczny zakład opieki zdrowotnej jest prowadzony w formie samodzielnego zakładu, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej posiada osobowość prawną. Organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarząd powiatu, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Akapit nr 4 - brak tytułu

Działalnośc powiatu podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności. Nadzór nad działalnością powiatu sprawuje Prezes Rady Ministrów oraz Wojewoda Lubuski, a w zakresie spraw finansowych - Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze. W razie powtarzającego się naruszenia przez radę powiatu Konstytucji lub ustaw, Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może w drodze uchwały rozwiązać radę powiatu. Rozwiązanie rady jest równoznaczne z rozwiązaniem wszystkich organów powiatu. Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej wyznacza wówczas osobę, która do czasu wyboru nowych organów powiatu pełni funkcję tych organów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Zmysłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Kuszka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-25 13:53:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-25 14:12:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-25 14:12:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12589 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Statut Powiatu Sulęcińskiego przyjęty uchwałą nr LIV/254/18 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 16 października 2018 roku zmieniony uchwałą nr XXI/134/20 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 września 2020 roku oraz obwieszczenie Rady Powiatu Sulęcińskiego w sprawie tekstu jednolitego statutu.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Statut Powiatu Sulęcińskiego został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
 

Załączniki

 • Obwieszczenie o tekście jednolitym statutu powiatu (PDF, 538.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2021-06-22 10:28:21 | Data wytworzenia informacji: 2021-04-29 | Załącznik zawiera treść obwieszczenia Rady Powiatu Sulęcińskiego w sprawie tekstu jednolitego Statutu Powiatu Sulęcińskiego. Plik w formacie pdf.
 • STATUT (PDF, 174.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-20 09:11:11 | Data wytworzenia informacji: 2018-10-16
 • Zmiana Statutu (PDF, 118.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2020-09-30 13:20:00 | Data wytworzenia informacji: 2020-09-29 | Załącznik zawiera uchwała rady powiatu zmieniającą Statut Powiatu Sulęcińskiego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Czesław Symeryak - Przewodniczący Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-20 09:10:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Zmysłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-20 09:11:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Zmysłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-22 10:28:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11947 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »