ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Konkurs ofert

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia w Powiecie Sulęcińskim punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2023 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Apanowicz- Naczelnik Wydziału
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-24 14:13:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Julita Stopka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-24 14:16:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosława Strzelecka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-22 13:28:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2853 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie na realizację zadana publicznego Powiatu Sulęcińskiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w powiecie sulęcińskim w 2023 roku
w związku z art. 15 ust. 2a  i 2d  ustawy  z dnia  24 kwietnia  2003 roku  o działalności pożytku  publicznego  i o wolontariacie  (t.j.  Dz. U.  2022 r.,  poz. 1327 ze  zm.)
Zarząd Powiatu Sulęcińskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia w powiecie sulęcińskim punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2023 roku
1. Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej.
2. Członkowie komisji konkursowej oceniać będą oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego uchwałą Zarządu Powiatu Sulęcińskiego Nr 222/546/22 z dnia 26 października 2022 r.
3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
4. Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowych:
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:
a) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie;
b) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
5. Zadania komisji konkursowej:
a) ocena formalna i merytoryczna ofert;
b) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty.
6. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej zobligowane są do wypełnienia stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały). Wypełniony formularz należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin lub złożyć bezpośrednio w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Sulęcinie, bądź na adres e-mail: , w terminie do dnia 7 listopada 2022 roku.
7. Termin wskazany w pkt 6 ogłoszenia jest ostateczny, a zgłoszenia składane po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Adam Basiński- Wicestarosta Sulęciński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-27 07:35:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mirosława Strzelecka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-27 07:54:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosława Strzelecka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-22 13:24:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3465 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarząd Powiatu Sulęcińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia w Powiecie Sulęcińskim punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2023 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Zarządu Powiatu Sulęcińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia w Powiecie Sulęcińskim punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2023 roku
Rozdział 1.
Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie prowadziła w Powiecie Sulęcińskim punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2023 roku.
Rozdział 2.
Rodzaj zadania
Powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2023 roku usytuowanego w dwóch lokalach: w lokalu znajdującym się w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie przy ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin oraz w lokalu znajdującym się w budynku Klubu Senior+ Krzeszyce przy ul. Skwierzyńskiej 4, 66-435 Krzeszyce.
Rozdział 3.
Podmioty uprawnione do złożenia oferty
O powierzenie prowadzenia punktu może ubiegać się organizacja pozarządowa, w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, prowadzoną przez Wojewodę Lubuskiego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Rozdział 4.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadań
1. Na realizację zadania przeznacza się kwotę: 64 020,00 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych 00/100 gr), w tym: 3 960,00 zł (trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100 gr) na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.
2. W roku 2022 na realizację zadania polegającego na prowadzeniu w Powiecie Sulęcińskim punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przeznaczono kwotę 64 020,00 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych 00/100 gr), w tym: 3.960,00 (trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100 gr.) na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.
Rozdział 5.
Zasady przyznania dotacji
1. Zasady przyznania dotacji na realizację powyższych zadań określają przepisy:
a) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.),
b) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.),
c) ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945).
2. Dotacja zostanie przyznana organizacji pozarządowej po zawarciu umowy o wykonanie zadania publicznego.
Rozdział 6.
Termin i warunki realizacji zadania
1. Realizacja zadania publicznego powinna nastąpić w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
2. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa na wykonanie zadania publicznego.
3. W ramach realizacji zadania Zleceniobiorca zobowiązany jest m. in. do:
1) prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920) wg harmonogramu:
- poniedziałki od 8.00 do 12.00 w lokalu usytuowanym w Klubie Senior + w Krzeszycach;
- wtorki, środy i czwartki od 13.00 do 17.00 w lokalu usytuowanym w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie;
- piątki od 9.00 do 13.00 w lokalu usytuowanym w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie;

przy czym, w przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwiać będzie sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze powiatu sulęcińskiego, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie - wydłużenie czasu trwania dyżurów następuje na żądanie starosty i nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego.
2) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na zasadach określonych w art. 5 ust. 2-5, art. 7 oraz art. 8 ust. 3-4 i ust. 11, w tym prowadzenia nieodpłatnej mediacji na zasadach określonych w art. 4a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
3) złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r., poz. 2057) w terminie określonym w umowie.
4) zapewnienia właściwego oznakowania lokalu na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz informacji o osobach uprawnionych i zakresie udzielanej pomocy lub porad w 2023 r.
4. W przypadku potrzeby zorganizowania spotkania z mediatorem, wynikającej z bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację zgłaszanego przez osoby uprawnione, nieodpłatna mediacja może być przeprowadzona w ustalonym terminie w lokalu usytuowanym w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie. Czas trwania jednego spotkania nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.
5. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824 ze zm.) może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powyższej sytuacji nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania.
6. W ramach umowy organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok. W umowie starosta może określić preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej. Na realizację tego zadania organizacja pozarządowa otrzyma kwotę w wysokości, o której mowa w rozdziale IV ust. 1.
7. Zarząd Powiatu Sulęcińskiego zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji punktów oraz godzin dyżurów.
Rozdział 7.
Terminy i sposób składania ofert
1. Wypełnione oferty wraz z załącznikami należy składać w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin w terminie do dnia 18 listopada 2022 roku do godz. 14.30
2. W przypadku przesłania oferty wraz z załącznikami listownie, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Sulęcinie, a nie data stempla pocztowego.
3. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku (Dz. U. 2018 r.,poz. 2057).
4. Oferty wraz z załącznikami winny być złożone w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy wpisać nazwę organizacji oraz nazwę zadania: „Konkurs ofert: Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2023 roku.”
5. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub innego rejestru/ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
b) aktualny statut organizacji,
c) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
d) dokument potwierdzający wpis na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa lubuskiego ze wskazaniem zakresu udzielania pomocy tj. z zaznaczeniem czy organizacja udziela nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, czy prowadzi nieodpłatną mediację,
e) listę adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, osób, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2, lub doradców oraz mediatorów, o których mowa w art. 4a ust. 6, z którymi organizacja zawarła umowy o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub prowadzenie nieodpłatnej mediacji.
6. W ramach oferty organizacja pozarządowa może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzenia punktu, w tym służyły asystą osobom, o których mowa w art. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.
7. Kopie wymaganych załączników muszą być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem.
Rozdział 8.
Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
1. Rozpatrzenie ofert nastąpi najpóźniej do 30 listopada 2022 r.
2. Skład komisji konkursowej opiniującej złożone oferty oraz zasady pracy komisji określi odrębna uchwała.
3. W skład komisji konkursowej, o której mowa w ust. 2 może wchodzić dodatkowo przedstawiciel wojewody.
4. Oferta, która nie będzie spełniała formalnych warunków: złożona na innych drukach, niekompletna, bez wymaganych podpisów i poświadczeń za zgodność z oryginałem, złożona przez podmioty nieuprawnione, dotycząca zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym lub złożona po terminie, pozostaje bez rozpatrzenia. Nie przewiduje się możliwości uzupełniania złożonych ofert po upływie terminu ich składania.
5. Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana na podstawie kryteriów oceny merytorycznej stanowiących załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Sulęcińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2023 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
6. Zarząd podejmuje ostateczną decyzję o wyborze oferty.
7. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sulęcinie.
8. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane Oferentowi.
Rozdział 9.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach otwartego konkursu ofert jest Starostwo Powiatowe w Sulęcinie.
Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: Starostwo Powiatowe w Sulęcinie ul. Lipowa 18a; e-mail: ; telefon: 95 777 0118.
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach wykonawczych ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego otwartego konkursu ofert2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
1 Art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm).
2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.) (dalej: RODO),
3 Art. 6 ust. 1 lit a RODO,
4 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty i osoby uprawnione do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Okres przechowywania danych
Oferty, które nie spełnią wymagań formalnych są przechowywane w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych. Dane osobowe zawarte w protokole z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert są przechowywane zgodnie z oznaczeniem kategorii archiwalnej wskazanej w jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw powiatowych.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
4) usunięcia danych osobowych,
5) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), jest niezbędne, aby zgłosić ofertę do otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia w Powiecie Sulęcińskim punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2023 roku. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Adam Basiński- Wicestarosta Sulęciński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-26 14:32:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mirosława Strzelecka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-26 15:00:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosława Strzelecka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-22 13:24:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3482 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2022 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Apanowicz- Naczelnik Wydziału
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-18 13:50:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mirosława Strzelecka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-18 13:57:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosława Strzelecka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-22 13:24:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10072 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie na realizację zadana publicznego Powiatu Sulęcińskiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia w powiecie sulęcińskim punktu nieodpłatnej pomocy prawnej  lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku
w związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)
Zarząd Powiatu Sulęcińskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia w powiecie sulęcińskim punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku
1. Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej.
2. Członkowie komisji konkursowej oceniać będą oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego uchwałą Zarządu Powiatu Sulęcińskiego Nr 170/403/21 z dnia 19 października 2021r.
3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
4. Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowych:
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:
a) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie;
b) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
5. Zadania komisji konkursowej:
a) ocena formalna i merytoryczna ofert;
b) proponowanie przyjęcie lub odrzucenie danej oferty.
6. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej zobligowane są do wypełnienia stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały). Wypełniony formularz należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin lub złożyć bezpośrednio w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Sulęcinie, bądź na adres e-mail:   w terminie do dnia 30 października 2021 roku.
7. Termin wskazany w pkt 6 ogłoszenia jest ostateczny, a zgłoszenia składane po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Jaskuła-Starosta Sulęciński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-19 13:57:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mirosława Strzelecka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-19 14:48:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosława Strzelecka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-22 13:24:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12423 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarząd Powiatu Sulęcińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia w Powiecie Sulęcińskim punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2022 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
ZARZĄD POWIATU SULĘCIŃSKIEGO
ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia w Powiecie Sulęcińskim punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2022 roku
Rozdział 1.
Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie prowadziła w Powiecie Sulęcińskim punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2022 roku.
Rozdział 2.
Rodzaj zadania
Powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2022 roku usytuowanego w dwóch lokalach: w lokalu znajdującym się w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie przy ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin oraz w lokalu znajdującym się w budynku Klubu Senior+ Krzeszyce przy ul. Skwierzyńskiej 4, 66-435 Krzeszyce.
Rozdział 3.
Podmioty uprawnione do złożenia oferty
O powierzenie prowadzenia punktu może ubiegać się organizacja pozarządowa, w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, prowadzoną przez Wojewodę Lubuskiego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Rozdział 4.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadań
1. Na realizację zadania przeznacza się kwotę: 64 020,00 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych 00/100 gr), w tym: 3 960,00 zł (trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100 gr) na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.
2. W roku 2021 na realizację zadania polegającego na prowadzeniu w Powiecie Sulęcińskim punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przeznaczono kwotę 64 020,00 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych 00/100 gr), w tym: 3.960,00 (trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100 gr.) na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.
Rozdział 5.
Zasady przyznania dotacji
1. Zasady przyznania dotacji na realizację powyższych zadań określają przepisy:
a. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.),
b. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),
c. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945).
2. Dotacja zostanie przyznana organizacji pozarządowej po zawarciu umowy o wykonanie zadania publicznego.
Rozdział 6.
Termin i warunki realizacji zadania
1. Realizacja zadania publicznego powinna nastąpić w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
2. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa na wykonanie zadania publicznego.
3. W ramach realizacji zadania Zleceniobiorca zobowiązany jest m. in. do:
1) prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920) wg harmonogramu:
poniedziałki od 8.00 do 12.00 w lokalu usytuowanym w Klubie Senior + w Krzeszycach;
wtorki, środy i czwartki od 13.00 do 17.00 w lokalu usytuowanym w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie;
piątki od 9.00 do 13.00 w lokalu usytuowanym w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie;
przy czym, w przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwiać będzie sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze powiatu sulęcińskiego, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie - wydłużenie czasu trwania dyżurów następuje na żądanie starosty i nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego.
2) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na zasadach określonych w art. 5 ust. 2-5, art. 7 oraz art. 8 ust. 3-4 i ust. 11, w tym prowadzenia nieodpłatnej mediacji na zasadach określonych w art. 4a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
3) złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r., poz. 2057) w terminie określonym w umowie.
4) zapewnienia właściwego oznakowania lokalu na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz informacji o osobach uprawnionych i zakresie udzielanej pomocy lub porad w 2022 r.
4. W przypadku potrzeby zorganizowania spotkania z mediatorem, wynikającej z bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację zgłaszanego przez osoby uprawnione, nieodpłatna mediacja może być przeprowadzona w ustalonym terminie w lokalu usytuowanym w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie. Czas trwania jednego spotkania nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.
5. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz.1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powyższej sytuacji nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania.
6. W ramach umowy organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok. W umowie starosta może określić preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej. Na realizację tego zadania organizacja pozarządowa otrzyma kwotę w wysokości, o której mowa w rozdziale IV ust. 1.
7. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji punktów oraz godzin dyżurów.
Rozdział 7.
Terminy i sposób składania ofert
1. Wypełnione oferty wraz z załącznikami należy składać w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin w terminie do dnia 12 listopada 2021 roku do godz. 14:30.
2. W przypadku przesłania oferty wraz z załącznikami listownie, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Sulęcinie, a nie data stempla pocztowego.
3. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r.,poz. 2057). Wzór oferty i sprawozdania do pobrania z Biuletynu Informacji Publicznej zakładka: organizacje pozarządowe, konkurs ofert lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sulęcinie, w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych, ul. Lipowa 18 a.
4. Oferty wraz z załącznikami winny być złożone w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy wpisać nazwę organizacji oraz nazwę zadania: „Konkurs ofert: Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2022 roku.”
5. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub innego rejestru/ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
b) aktualny statut organizacji,
c) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
d) dokument potwierdzający wpis na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa lubuskiego ze wskazaniem zakresu udzielania pomocy tj. z zaznaczeniem czy organizacja udziela nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, czy prowadzi nieodpłatną mediację,
e) listę adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, osób, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2, lub doradców oraz mediatorów, o których mowa w art. 4a ust. 6, z którymi organizacja zawarła umowy o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub prowadzenie nieodpłatnej mediacji.
6. W ramach oferty organizacja pozarządowa może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzenia punktu, w tym służyły asystą osobom, o których mowa w art. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.
7. Kopie wymaganych załączników muszą być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem.
Rozdział 8.
Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
1. Rozpatrzenie ofert nastąpi najpóźniej do 30 listopada 2021 r.
2. Skład komisji konkursowej opiniującej złożone oferty oraz zasady pracy komisji określi odrębna uchwała.
3. W skład komisji konkursowej, o której mowa w ust. 2 może wchodzić dodatkowo przedstawiciel wojewody.
4. Oferta, która nie będzie spełniała formalnych warunków: złożona na innych drukach, niekompletna, bez wymaganych podpisów i poświadczeń za zgodność z oryginałem, złożona przez podmioty nieuprawnione, dotycząca zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym lub złożona po terminie, pozostaje bez rozpatrzenia. Nie przewiduje się możliwości uzupełniania złożonych ofert po upływie terminu ich składania.
5. Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana na podstawie kryteriów oceny merytorycznej stanowiących załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Sulęcińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2022 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
6. Zarząd podejmuje ostateczną decyzję o wyborze oferty.
7. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sulęcinie.
8. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane Oferentowi.
Rozdział 9.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach otwartego konkursu ofert jest Starostwo Powiatowe w Sulęcinie.
Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
·Starostwo Powiatowe w Sulęcinie ul. Lipowa 18a
·e-mail:          
·telefon: 95 777 0118
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach wykonawczych ustawy Działalność pożytku publicznego i wolontariat1.będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego otwartego konkursu ofert2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 
1 art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)
2  Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) (dalej: RODO),
3 Art. 6 ust. 1 lit a RODO,
4 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty i osoby uprawnione do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Okres przechowywania danych
Oferty, które nie spełnią wymagań formalnych są przechowywane w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych. Dane osobowe zawarte w protokole z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert są przechowywane zgodnie z oznaczeniem kategorii archiwalnej wskazanej w jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw powiatowych.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
4) prawo do usunięcia danych osobowych,
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), jest niezbędne, aby zgłosić ofertę do otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia w Powiecie Sulęcińskim punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2022 roku. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Jaskuła-Starosta Sulęciński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-19 09:03:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mirosława Strzelecka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-19 14:47:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosława Strzelecka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-22 13:24:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12416 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2021 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Jaskuła - Starosta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-27 13:20:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Krawczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-27 13:22:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosława Strzelecka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-22 13:24:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
24780 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia w powiecie sulęcińskim punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia w powiecie sulęcińskim punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku
W związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Sulęcińskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia w powiecie sulęcińskim punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku
1. Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej.
2. Członkowie komisji konkursowej oceniać będą oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego uchwałą Zarządu Powiatu Sulęcińskiego Nr 110/254/20 z dnia 15 października 2020r.
3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
4. Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowych:
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:
• nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie;
• nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
5. Zadania komisji konkursowej:
a) ocena formalna i merytoryczna ofert;
b) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty;
6. Zgłoszenia na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji należy składać w terminie do 17 listopada 2020 r. do godz. 15:30.
a) osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Sulęcinie przy ul. Lipowej 18a,
b) za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, ulica Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin;
c) e-mailem:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Jaskuła - Starosta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-03 15:58:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Krawczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-03 15:59:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosława Strzelecka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-22 13:24:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
25024 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄD POWIATU SULĘCIŃSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia w Powiecie Sulęcińskim punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2021 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
ZARZĄD POWIATU SULĘCIŃSKIEGO
ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia w Powiecie Sulęcińskim punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2021 roku
ROZDZIAŁ I.
Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie prowadziła w Powiecie Sulęcińskim punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2021 roku.
ROZDZIAŁ II.
Rodzaj zadania
Powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2021 roku usytuowanego w dwóch lokalach: w lokalu znajdującym się w budynku Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie przy ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin oraz w lokalu znajdującym się w budynku Urzędu Gminy Krzeszyce przy ul. Skwierzyńskiej 16, 66-435 Krzeszyce.
ROZDZIAŁ III.
Podmioty uprawnione do złożenia oferty
1. O powierzenie prowadzenia punktu może ubiegać się organizacja pozarządowa, w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, prowadzoną przez Wojewodę Lubuskiego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
ROZDZIAŁ IV.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadań
1. Na realizację zadania przeznacza się kwotę: 64 020,00 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych 00/100 gr), w tym: 3 960,00 zł (trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100 gr) na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.
2. W roku 2020 na realizację zadania polegającego na prowadzeniu w Powiecie Sulęcińskim punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przeznaczono kwotę 64 020,00 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych 00/100 gr), w tym: 3.960,00 (trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100 gr.) na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.
ROZDZIAŁV.
Zasady przyznania dotacji
1. Zasady przyznania dotacji na realizację powyższych zadań określają przepisy:
a. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.),
b. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
c. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294).
2. Dotacja zostanie przyznana organizacji pozarządowej po zawarciu umowy o wykonanie zadania publicznego.
ROZDZIAŁVI.
Termin i warunki realizacji zadania
1. Realizacja zadania publicznego powinna nastąpić w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
2. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa na wykonanie zadania publicznego.
3. W ramach realizacji zadania Zleceniobiorca zobowiązany jest m. in. do:
1) prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90) wg harmonogramu: - poniedziałki od 10.00 do 14.00 w lokalu usytuowanym w Urzędzie Gminy Krzeszyce; - wtorki, środy i czwartki od 13.00 do 17.00 w lokalu usytuowanym w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie; - piątki od 9.00 do 13.00, w lokalu usytuowanym w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie; przy czym, w przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwiać będzie sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze powiatu sulęcińskiego, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie - wydłużenie czasu trwania dyżurów następuje na żądanie starosty i nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego,
2) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na zasadach określonych w art. 5 ust. 2-5, art. 7 oraz art. 8 ust. 3-4 i ust. 11, w tym prowadzenia nieodpłatnej mediacji na zasadach określonych w art. 4a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
3) złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r., poz. 2057) w terminie określonym w umowie.
4) zapewnienia właściwego oznakowania lokalu na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz informacji o osobach uprawnionych i zakresie udzielanej pomocy lub porad w 2021 r.
4. W przypadku potrzeby zorganizowania spotkania z mediatorem, wynikającej z bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację zgłaszanego przez osoby uprawnione, nieodpłatna mediacja może być przeprowadzona w ustalonym terminie w lokalu usytuowanym w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie. Czas trwania jednego spotkania nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.
5. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz.1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powyższej sytuacji nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania.
6. W ramach umowy organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok. W umowie starosta może określić preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej. Na realizację tego zadania organizacja pozarządowa otrzyma kwotę w wysokości, o której mowa w rozdziale IV ust. 1. ROZDZIAŁ VII.
Terminy i sposób składania ofert
1. Wypełnione oferty wraz z załącznikami należy składać w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin w terminie do dnia 25 listopada 2021 roku, do godz. 15:30.
2. W przypadku przesłania oferty wraz z załącznikami listownie, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Sulęcinie, a nie data stempla pocztowego.
3. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r.,poz. 2057). Wzór oferty i sprawozdania do pobrania z Biuletynu Informacji Publicznej zakładka: organizacje pozarządowe, konkurs ofert lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sulęcinie, w Wydziale Organizacyjnym, Edukacji i Spraw Społecznych, ul. Lipowa 18 a.
4. Oferty wraz z załącznikami winny być złożone w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy wpisać nazwę organizacji oraz nazwę zadania: „Konkurs ofert: Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2021 roku.”
5. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub innego rejestru/ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
b) aktualny statut organizacji,
c) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
d) dokument potwierdzający wpis na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa lubuskiego ze wskazaniem zakresu udzielania pomocy tj. z zaznaczeniem czy organizacja udziela nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, czy prowadzi nieodpłatną mediację,
e) listę adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, osób, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2, lub doradców oraz mediatorów, o których mowa w art. 4a ust. 6, z którymi organizacja zawarła umowy o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub prowadzenie nieodpłatnej mediacji.
6. W ramach oferty organizacja pozarządowa może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzenia punktu, w tym służyły asystą osobom, o których mowa w art. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.
7. Kopie wymaganych załączników muszą być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem.
ROZDZIAŁVIII.
Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
1. Rozpatrzenie ofert nastąpi najpóźniej do 30 listopada 2020 r. 
2. Skład komisji konkursowej opiniującej złożone oferty oraz zasady pracy komisji określi odrębna uchwała.
3. W skład komisji konkursowej, o której mowa w ust. 2 może wchodzić dodatkowo przedstawiciel wojewody.
4. Oferta, która nie będzie spełniała formalnych warunków: złożona na innych drukach, niekompletna, bez wymaganych podpisów i poświadczeń za zgodność z oryginałem, złożona przez podmioty nieuprawnione, dotycząca zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym lub złożona po terminie, pozostaje bez rozpatrzenia. Nie przewiduje się możliwości uzupełniania złożonych ofert po upływie terminu ich składania.
5. Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana na podstawie kryteriów oceny merytorycznej stanowiących załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Sulęcińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2021 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
6. Zarząd podejmuje ostateczną decyzję o wyborze oferty.
7. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sulęcinie.
8. Od decyzji Komisji Konkursowej i uchwały Zarządu Powiatu Sulęcińskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie przysługuje odwołanie.
9. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane Oferentowi.
ROZDZIAŁ IX.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach otwartego konkursu ofert jest Starostwo Powiatowe w Sulęcinie.
Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
·Starostwo Powiatowe w Sulęcinie ul. Lipowa 18a
·e-mail:
·telefon: 95 755 52 43 w. 32
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach wykonawczych ustawy Działalność pożytku publicznego i wolontariat1.będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego otwartego konkursu ofert2 , natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3 , która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie4 , która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
1 art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)
2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) (dalej: RODO),
3 Art. 6 ust. 1 lit a RODO,
4 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty i osoby uprawnione do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Okres przechowywania danych
Oferty, które nie spełnią wymagań formalnych są przechowywane w Wydziale Organizacyjnym, Edukacji i Spraw Społecznych. Dane osobowe zawarte w protokole z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert są przechowywane zgodnie z oznaczeniem kategorii archiwalnej wskazanej w jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw powiatowych. Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
4) prawo do usunięcia danych osobowych,
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), jest niezbędne, aby zgłosić ofertę do otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia w powiecie sulęcińskim punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2021 roku. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Jaskuła - Starosta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-03 15:24:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Krawczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-03 15:38:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosława Strzelecka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-22 13:24:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
24868 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia w powiecie sulęcińskim punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2021 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Jaskuła - Starosta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-03 15:05:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Krawczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-03 15:06:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosława Strzelecka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-22 13:24:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
24836 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji