Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych

Szczegóły informacji

SPOSÓB STANOWIENIA AKTÓW PUBLICZNOPRAWNYCH

Informacja ogłoszona dnia 2018-06-08 13:09:35 przez Agnieszka Zmysłowska

UCHWAŁY RADY POWIATU

Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu Sulęcińskiego  (organu stanowiącego i kontrolnego powiatu) należy m.in. stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu, uchwalanie budżetu powiatu, podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu, w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami, w sprawach majątkowych powiatu, w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych, uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu, w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów oraz w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.
Akty prawa miejscowego powiatu sulęcińskiego stanowione są na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach, w szczególności w sprawach wymagających uregulowania w statucie, w sprawach porządkowych, w sprawie szczególnego trybu zarządzania mieniem powiatu sulęcińskiego oraz w sprawie zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Rada Powiatu Sulęcińskiego może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środowiska naturalnego albo do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, o ile przyczyny te występują na obszarze więcej niż jednej gminy. W przypadkach niecierpiących zwłoki przepisy porządkowe może wydać także Zarząd Powiatu Sulęcińskiego, przy czym podlegają one zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Powiatu.
Przepisy porządkowe są ogłaszane w drodze obwieszczeń, publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz obowiązkowo ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Z inicjatywą podjęcia przez Radę Powiatu Sulęcińskiego określonej uchwały może wystąpić radny powiatu sulęcińskiego, komisje rady, klub radnych, zarząd powiatu i starosta.
Projekty uchwał rady wnoszone przez zarząd opracowują naczelnicy wydziałów oraz pracownicy samodzielnych stanowisk pracy właściwych merytorycznie.
Projekty powinny zawierać oznaczenie rodzaju aktu z wymienieniem organu, który go wydaje, datę podjęcia – dzień, miesiąc i rok, zwięzłe określenie przedmiotu aktu, wskazanie podstawy prawnej, treść regulowanych zagadnień,  oznaczenie organu realizującego akt oraz termin jego wykonania, jeżeli zachodzi taka konieczność,  klauzulę o ewentualnym uchyleniu dotychczas obowiązującego aktu, określenie terminu wejścia w życie aktu.
Projekty aktów prawnych wymagają uzgodnienia z sekretarzem (jeżeli akt prawny dotyczy funkcjonowania starostwa, warunków działania i organizacji pracy), skarbnikiem (jeżeli akt prawny powoduje skutki finansowe) oraz wydziałami merytorycznymi (jeżeli akt dotyczy ich działalności).
Po dokonaniu uzgodnień ostateczną wersję aktu prawnego parafowanego przez naczelnika wydziału lub pracownika samodzielnego stanowiska pracy wraz ze zgłoszonymi uwagami (opiniami) przedkłada się do zaopiniowania pod względem prawnym i legislacyjnym radcy prawnemu.
Wnioskodawca przedstawia przewodniczącemu rady projekt uchwały wraz z uzasadnieniem co najmniej 14 dni przed terminem sesji. Przewodniczący rady przekazuje zgłoszone projekty uchwał właściwym komisjom stałym i zarządowi powiatu do zaopiniowania. Procedura opiniowania winna być zakończona najpóźniej przed otwarciem obrad sesji.
Rada Powiatu Sulęcińskiego obraduje na sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych. Sesje zwyczajne są zwoływane przez przewodniczącego w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.
Uchwały Rady Powiatu Sulęcińskiego są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. W głosowaniu jawnym radni głosują poprzez podniesienie ręki.
Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przyjęty został wniosek, który uzyskał największą ilość głosów. Głosów nieważnych lub wstrzymujących się nie dolicza się do żadnej z grup głosujących.
W głosowaniu tajnym radni głosują na kartach opatrzonych pieczęcią rady. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana przez radę powiatu spośród radnych. Komisja skrutacyjna wybiera przewodniczącego komisji. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego niezwłocznie po ich ustaleniu. Z głosowania tajnego komisja skrutacyjna sporządza protokół.
Uchwały rady podpisywane są przez prowadzącego obrady.
Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery, podając cyframi rzymskimi numery sesji, cyframi arabskimi numery uchwały oraz rok podjęcia uchwały. Uchwałę opatruje się datą posiedzenia, na którym została podjęta.
Uchwały ewidencjonowane są w rejestrze uchwał. Rejestr oraz zbiór uchwał i protokołów sesji prowadzi Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu.
Pracownik zatrudniony Biura Obsługi Rady i Zarządu Powiatu przekazuje akty prawne zainteresowanym komórkom organizacyjnym w sposób zwyczajowo przyjęty, a także publikuje je w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podjęte przez radę uchwały starosta przedkłada wojewodzie w ciągu 7 dni od ich podjęcia, a uchwały w sprawie wydania przepisów porządkowych w ciągu 2 dni. Na tych samych zasadach starosta przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu oraz inne uchwały objęte zakresem działania izby.

UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU

Do zadań Zarządu Powiatu Sulęcińskiego (organu kontrolnego powiatu) należy w szczególności przygotowywanie projektów uchwał rady, wykonywanie uchwał rady, opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego. W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu.
Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upoważnień ustawowych. Zarząd rozstrzyga o sposobie wykonania uchwał rady powiatu, chyba, że rada określi  zasady wykonywania swojej uchwały. Oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, zarząd może podejmować inne uchwały, w szczególności zawierające opinie i stanowiska zarządu.
Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w miesiącu.
Uchwały Zarządu Powiatu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3 członków Zarządu.
Uchwały zarządu podpisuje starosta lub wicestarosta prowadzący obrady.
Uchwały zarządu, będące decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej, muszą zawierać imiona i nazwiska członków zarządu uczestniczących w ich podejmowaniu.
Procedura przygotowania uchwał zarządu odbywa się na tych samych zasadach, na podstawie których przygotowuje się uchwały rady.
Uchwały ewidencjonowane są w rejestrze uchwał. Rejestr oraz zbiór uchwał i protokołów zarządu prowadzi Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu.

ZARZĄDZENIA STAROSTY

Starosta Sulęciński organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.
Starosta jako organ właściwy w sprawach określonych ustawami, w tym jako reprezentant Skarbu Państwa, wydaje zarządzenia. Zarządzenia są aktami prawnymi zawierającymi jednostkowe rozstrzygnięcia organizacyjne, stanowiska w konkretnej sprawie lub aktami kierownictwa wewnętrznego.
Projekty zarządzeń opracowują właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Sulęcinie lub jednostki organizacyjne w porozumieniu z odpowiednimi komórkami. Projekty sporządzane są zgodnie z zasadami techniki prawodawczej oraz opiniowane przez radcę prawnego. Każdy projekt wymaga również akceptacji Sekretarza Powiatu.
Zarządzenia podlegają rejestracji. Rejestr oraz zbiór zarządzeń prowadzi Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu.                                                     

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Kononowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Kononowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-06 13:59:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-08 13:09:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-08 13:09:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1664 raz(y)