Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Szczegóły informacji

SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Informacja ogłoszona dnia 2018-06-08 13:10:48 przez Agnieszka Zmysłowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) jest zasadniczym aktem prawnym, regulującym sposób załatwiania spraw przez organy administracji publicznej.
Zgodnie z art. 63 Kpa podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie, a w przypadku, gdy jest wniesione ustnie do protokołu – również podpis protokolanta.
Podanie wniesione w formie elektronicznego dokumentu musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub uwierzytelnione w inny sposób.
Wniesiona sprawa może zakończyć się wydaniem decyzji administracyjnej, wydaniem postanowienia, wydaniem zaświadczenia, udzieleniem odpowiedzi na skargę lub wniosek, udzieleniem pisemnej lub ustnej informacji lub udzieleniem odpowiedzi na interpelację lub zapytanie.
 
BIURO PODAWCZE znajdujące się w budynku Starostwa Powiatowego w Sulęcinie przy ulicy Lipowej 18a (pokój nr 112) przyjmuje korespondencję. Korespondencja rejestrowana jest w ogólnym rejestrze kancelaryjnym oraz w Elektronicznym Obiegu Dokumentów E-Dok.
Biuro Podawcze:
  1. przyjmuje przesyłki przekazywane drogą pocztową,
  2. dostarczone bezpośrednio.
Biuro Podawcze otwiera wszystkie przesyłki, z wyjątkiem adresowanych imiennie, które przekazuje adresatom.
Na żądanie składającego pismo pracownik Biura Podawczego potwierdza otrzymanie pisma.
Na każdej wpływającej na nośniku papierowym korespondencji umieszcza się na pierwszej stronie (na korespondencji przekazywanej bez otwierania – na przedniej stronie koperty) pieczątkę wpływu określającą datę otrzymania i wchodzący numer ewidencyjny z rejestru kancelaryjnego.
Korespondencja w dniu jej wpływu do Biura Podawczego przekazywana jest do Starosty lub zastępujących go Wicestarosty lub Sekretarza w celu przydzielenia korespondencji do załatwienia przez właściwe wydziały bądź stanowiska pracy.
Pracownicy merytoryczni przydzielają znak sprawy wpływającej do starostwa korespondencji i wpisują w tzw. jednolity rzeczowy wykaz akt (symbol wydziału, hasło według jednolitego rzeczowego wykazu akt, liczba kolejna, pod którą sprawa została zarejestrowana w spisie spraw, rok, w którym sprawę wszczęto, symbol referenta – pierwsza litera imienia oraz trzy pierwsze litery nazwiska).
Referenci załatwiają sprawy w/g kolejności ich wpływu i stopnia pilności.
Starostwo rozpoznaje także sprawy wpływające do urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej, skrzynki podawczej jak również udziela informacji telefonicznie.
 
KARTY USŁUG (formularze o wszczęcie postępowania wraz ze szczegółowymi informacjami na temat sposobu wypełnienia oraz wymaganych załączników) można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sulęcinie w zakładce ZAŁATW SPRAWĘ.
Numery telefonów poszczególnych komórek organizacyjnych zamieszczone są na Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sulęcinie w zakładce Starostwo Powiatowe/ Dane teleadresowe i Numery kont.
 
PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW reguluje dodatkowo Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:
STAROSTA SULĘCIŃSKI w poniedziałki od godz. 11.00-12.00 (ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)
WICESTAROSTA SULĘCIŃSKI w środy od godz. 14.00-16.00 (ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)
Sekretarz powiatu, naczelnicy wydziałów i kierownicy referatów codziennie, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
Skargi i wnioski wnoszone pisemnie składane są w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Sulęcinie (ul. Lipowa 18a, parter, pokój 112).
W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. Sporządzający protokół  przekazuje go do Biura Podawczego Starostwa Powiatowego w Sulęcinie.
Osobą koordynującą przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków jest Sekretarz Powiatu, który prowadzi rejestr skarg i wniosków (ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 211).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Kononowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Kononowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-06 14:01:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Zmysłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-08 13:10:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Zmysłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-04 11:23:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2304 raz(y)