Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Geoportal

Szczegóły informacji

Regulamin korzystania z Geoportalu Powiatu Sulęcińskiego

Informacja ogłoszona dnia 2021-08-11 10:53:32 przez Tomasz Stasiukiewicz

Regulamin

Regulamin korzystania z Geoportalu Powiatu Sulęcińskiego
Korzystanie z zasobów witryny internetowej https://sulecin.geoportal2.pl/ oznacza akceptację bez ograniczeń i zastrzeżeń niniejszego Regulaminu.
Definicje:
Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:
 1. Regulamin – niniejsze zasady, zakres i warunki korzystania z zasobów witryny internetowej https://sulecin.geoportal2.pl/
 2. Geoportal Powiatu Sulęcińskiego zwany dalej „Geoportalem"– portal internetowy Starosty Sulęcińskiego, o którym mowa w § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dostępny pod adresem internetowym: https://sulecin.geoportal2.pl/; utworzony i utrzymywany w celu udostępniania materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci dokumentów elektronicznych.
 3. Infrastruktura informacji przestrzennej – opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury. Obejmuje występujące w postaci elektronicznej zbiory danych przestrzennych odnoszące się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub z nim powiązane.
 4. Dane przestrzenne – dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego.
 5. Usługi danych przestrzennych – usługi będące operacjami, które mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania komputerowego na danych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych.
 6. Zbiór danych przestrzennych – rozpoznawalny, ze względu na wspólne cechy, zestaw danych przestrzennych.
 7. Metadane infrastruktury informacji przestrzennej – informacje, które opisują zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych, umożliwiające odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych danych i usług.
 8. Usługodawca – Starosta, który tworzy i utrzymuje Geoportal.
 9. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, organ administracji albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów Geoportalu.
I. Informacje ogólne
 1. Udostępnianie zbiorów danych przestrzennych prezentowanych w Geoportalu wchodzących w skład powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz materiałów zasobu odbywa się zgodnie z przepisami:
  1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
  2. ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej;
  3. ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  4. rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
  5. rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków;
  6. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji;
  7. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym;
  8. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Usługobiorców z zasobów witryny internetowej  https://sulecin.geoportal2.pl/
 3. Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Geoportalu. Potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu jest równoznaczne z oświadczeniem Usługobiorcy, że go rozumie i akceptuje.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Geoportalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
II. Rodzaje i zakres usług świadczonych poprzez Geoprtal Powiatu Sulęcińskiego
 1. Dostęp w trybie publicznym do funkcji wyszukiwania i przeglądania danych zawartych w bazach danych obiektów topograficznych BDOT500 i bazach danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz danych opisowych i kartograficznych ewidencji gruntów i budynków, z wyłączeniem danych osobowych, realizowany poprzez moduł „GEOPORTAL – tryb publiczny”.
 2. Dostęp w trybie chronionym - z uwzględnieniem uprawnień Usługobiorcy nadanych mu przez Usługodawcę - dedykowany niżej wymienionym podmiotom:
  1. jednostkom wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego – dostęp do funkcji zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych i przekazywania wyników tych prac do zasobu, przeglądania zgłoszonych prac oraz przeglądania materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także funkcji przyjmowania drogą elektroniczną opłat za udostępnianie materiałów zasobu, realizowany poprzez moduły: „GEOPORTAL – tryb chroniony” i „Obsługa wykonawcy prac geodezyjnych”;
  2. rzeczoznawcom majątkowym – udostępnianie danych rejestru cen i wartości nieruchomości, a także funkcji przyjmowania drogą elektroniczną opłat za udostępnianie materiałów zasobu, realizowane poprzez moduł „Dane RCN”;
  3. administracji publicznej oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego – dostęp do funkcji wyszukiwania i przeglądania danych opisowych i kartograficznych ewidencji gruntów i budynków realizowany poprzez moduł „Dane opisowe EGiB”.
  4. osobom fizycznym, administracji publicznej oraz innym podmiotom - dostęp do funkcji składania wniosków o udostępnienie danych i materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz funkcji udostępniania materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych, a także funkcji przyjmowania drogą elektroniczną opłat za udostępnianie materiałów zasobu, realizowany poprzez moduł „Udostępnianie materiałów zasobu”.
 
III. Warunki i zasady korzystania z danych i usług przez Usługobiorców
 1. Dostęp w trybie publicznym do usługi wyszukiwania i przeglądania jest powszechny i nieodpłatny.
 2. Usługobiorca nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać, udostępniać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać treści Geoportalu, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 3. Udostępnianie zbiorów danych przestrzennych prezentowanych w Geoportalu, wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zgodnie z art. 40a ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - jest odpłatne.
 4. Na podstawie art. 40a ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nie pobiera się opłaty za:
 1. udostępnianie zbiorów danych:
  1. państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
  2. państwowego rejestru nazw geograficznych,
  3. zawartych w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:250 000 i mniejszych,
  4. numerycznego modelu terenu,
  5. ortofotomapy,
  6. państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
  7. szczegółowych osnów geodezyjnych
  8. obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000-1:100 000,
  9. dotyczących działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii,
  10. dotyczących budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych;
 2. udostępnianie w postaci elektronicznej zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
  1. w celu edukacyjnym:
   1. jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
   2. uczelniom w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
   3. podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  2. w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych:
   1. podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-7 ustawy z dnia 20 lipca                  2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz innym podmiotom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącym organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.),
   2.  podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  3. w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego - służbom specjalnym w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu,
  4. w celu realizacji zadań w zakresie obronności państwa - Ministrowi Obrony Narodowej;
 3. udostępnianie wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych materiałów zasobu - w przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych w celu realizacji określonych w ustawie zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obejmującego takie prace;
 4. udostępnianie danych na podstawie:
 1. art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,
 2. art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 1. pierwsze udostępnienie podmiotowi władającemu siecią uzbrojenia terenu zbiorów danych powiatowej bazy GESUT, dotyczących sieci uzbrojenia terenu znajdującej się we władaniu tego podmiotu, po otrzymaniu przez starostę od tego podmiotu opinii, o której mowa w art. 28e ust. 1 pkt 1;
 2. udostępnianie materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. b, lub jego uzupełnieniem;
 3. udostępnianie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków, o których mowa w art. 25 ust. 2 i 3, w postaci elektronicznej;
 4. udostępnianie w postaci elektronicznej kartograficznych opracowań specjalnych w postaci map tyflologicznych.
Ponadto na podstawie art. 40b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny pobierają opłaty za:
 1. umożliwienie korzystania z usług teleinformatycznego systemu ASG-EUPOS umożliwiającego udostępnianie danych podstawowej osnowy geodezyjnej, zwanego dalej "ASG-EUPOS";
 2. sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencyjnego;
 3. (uchylony);
 4. wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres;
 5. udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków;
 6. uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.
Natomiast zgodnie z art. 40b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nie pobiera się opłaty za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego sporządzane i wydawane na żądanie:
 1. prokuratury;
 2. sądów rozpoznających sprawy, w których stroną jest Skarb Państwa;
 3. organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem przez te organy ich ustawowych zadań;
 4. organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w związku z ich działaniami mającymi na celu:
 1. ujawnienie prawa do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w księdze wieczystej,
 2. przeniesienie praw do nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego,
 3. przeniesienie praw do nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Skarbu Państwa;
 1. Krajowego Zasobu Nieruchomości w związku z jego działaniami mającymi na celu regulację stanu prawnego nieruchomości wchodzących w skład Zasobu, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie, oraz zbycie lub udostępnienie nieruchomości wchodzących w skład tego zasobu.
Uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały. Uprawnienia określone w licencji dotyczą:
 1. w przypadku materiałów zasobu w postaci elektronicznej - możliwości wykonywania jakichkolwiek operacji na tych danych i materiałach, w szczególności ich utrwalania, zmieniania, udostępniania, zwłaszcza wykonywanych w systemach teleinformatycznych;
 2. w przypadku materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej - ich powielanie, a także ich przekształcenie do postaci elektronicznej.
Podmioty, które wykorzystują materiały zasobu, zamieszczają w publikowanych opracowaniach informacje o źródle pochodzenia użytego materiału.
Licencja wystawiona w postaci elektronicznej i generowana z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jej wydruk nie wymaga podpisu ani pieczęci.
Opłatę za udostępnianie materiałów zasobu oraz za wykonanie czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem tych czynności.
IV. Warunki techniczne i organizacyjne korzystania z Geoportalu Powiatu Sulęcińskiego
 1. W celu prawidłowego korzystania z zasobów Geoportalu wymagane jest:
 1. połączenie z siecią Internet;
 2. korzystanie w wiodących przeglądarek Internetowych w najnowszych wersjach;
 3. urządzenie pozwalające na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów (przeglądarka internetowa), akceptującym pliki typu cookies oraz Java Script.
  1. Warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu poprzez Geoportal w trybie chronionym do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
 1. Podmiot ubiegający się o uzyskanie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne jest zobowiązany do zabezpieczenia otrzymanych danych przed:
 1. ich utratą,
 2. dostępem osób nieupoważnionych,
 3. nieuprawnioną zmianą ich zawartości,
 4. wykorzystaniem niezgodnym z celem, w którym dane te zostały udostępnione.
 1. W przypadku realizacji wniosku o udostępnienie zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierających informacje niejawne podmiot ubiegający się o udostępnienie tych zbiorów winien spełniać wymagania wynikające z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
  1. Przy korzystaniu z zasobów Geoportalu w trybie chronionym Usługobiorca po pierwszym zalogowaniu się do Geoportalu jest obowiązany do zmiany hasła dostępowego.
  2. Przy korzystaniu z zasobów Geoportalu zabronione jest wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Geoportalu lub infrastruktury technicznej albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do infrastruktury technicznej systemu.
V. Informacja dodatkowa
W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących korzystania z zasobów witryny internetowej https://sulecin.geoportal2.pl/ oraz związanych z treścią niniejszego Regulaminu należy kontaktować się drogą elektroniczną na adres email:
 
VI. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. W sprawach opisanych niniejszym Regulaminem, co do zasady, stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Geoportalu z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Usługodawca ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Geoportalu na okres niezbędny do usunięcia zaistniałych okoliczności.
 4. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Geoportalem, jego użytkowaniem bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego czy też nie przestrzeganiem Regulaminu przez Usługobiorców.
 5. Niniejszy Regulamin może być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniany. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Sulęcińskiego.
 6. Geoportal, jako witryna internetowa może zawierać odnośniki do witryn zarządzanych przez strony trzecie.
 7. Z odnośników do innych zasobów internetowych Usługobiorca korzysta na własne ryzyko. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach, do których można uzyskać dostęp poprzez niniejszy Geoportal.
Starosta Sulęciński
/-/ Tomasz Jaskuła

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Sokołowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-11 10:52:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Stasiukiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-11 10:53:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Stasiukiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-07 12:39:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2942 raz(y)