Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Konkurs ofert

Szczegóły informacji

Zarząd Powiatu Sulęcińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu sulęcińskiego w 2024 r.

Informacja ogłoszona dnia 2023-10-31 11:01:57 przez Mirosława Strzelecka

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Sulęcińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej polegającego na prowadzeniu jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu sulęcińskiego w 2024 r.
Rozdział 1.
Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie prowadziła jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizowała zadania z zakresu edukacji prawnej w powiecie sulęcińskim w 2024 r.
Rozdział 2.
Rodzaj zadania
Powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2024 r. usytuowanego w dwóch lokalach: w lokalu znajdującym się w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie przy ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin oraz w lokalu znajdującym się w budynku Klubu Senior+ Krzeszyce przy ul. Skwierzyńskiej 4, 66-435 Krzeszyce.
Rozdział 3.
Podmioty uprawnione do złożenia oferty
O powierzenie prowadzenia punktu może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b, 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, prowadzoną przez Wojewodę Lubuskiego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i prowadzenia nieodpłatnej mediacji.
Rozdział 4.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadań
1. Na realizację zadania w 2024 r. przeznacza się kwotę: 68 245,32 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 32/100 gr), w tym: 4 221,36 zł (cztery tysiące dwieście dwadzieścia jeden złotych 36/100 gr) na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.
2. W 2023 r. na realizację zadania polegającego na prowadzeniu w Powiecie Sulęcińskim punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przeznaczono kwotę 64 020,00 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych 00/100 gr), w tym: 3 960,00 (trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100 gr.) na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.
Rozdział 5.
Zasady przyznania dotacji
1. Zasady przyznania dotacji na realizację powyższych zadań określają przepisy:
a) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571),
b) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.),
c) ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945).
2. Dotacja zostanie przyznana organizacji pozarządowej po zawarciu umowy o wykonanie zadania publicznego.
Rozdział 6.
Termin i warunki realizacji zadania
1. Realizacja zadania publicznego powinna nastąpić w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
2. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa na wykonanie zadania publicznego.
3. W ramach realizacji zadania Zleceniobiorca zobowiązany jest m. in. do:
1) prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920) wg harmonogramu:
poniedziałki od 8.00 do 12.00 w lokalu usytuowanym w Klubie Senior + w Krzeszycach;
wtorki, środy i czwartki od 13.00 do 17.00 w lokalu usytuowanym w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie;
piątki od 9.00 do 13.00 w lokalu usytuowanym w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie;
przy czym, w przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwiać będzie sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze powiatu sulęcińskiego, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie - wydłużenie czasu trwania dyżurów następuje na żądanie starosty i nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego.
2) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na zasadach określonych w art. 5 ust. 2-5, art. 7 oraz art. 8 ust. 3-4 i ust. 11, w tym prowadzenia nieodpłatnej mediacji na zasadach określonych w art. 4a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
3) zapewnienia możliwości udzielania nieodpłatnej pomoc prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość lub poza punktem dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 20). Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powyższej sytuacji nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania.
4) złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r., poz. 2057) w terminie określonym w umowie.
4. W przypadku potrzeby zorganizowania spotkania z mediatorem, wynikającej z bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację zgłaszanego przez osoby uprawnione, przeprowadzenia nieodpłatnej mediacji w ustalonym terminie w lokalu usytuowanym w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie. Czas trwania jednego spotkania nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.
5. W ramach umowy organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok. W umowie starosta może określić preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.
Na realizację tego zadania organizacja pozarządowa otrzyma kwotę w wysokości, o której mowa w rozdziale IV ust. 1.
6. Zarząd Powiatu Sulęcińskiego zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji punktów oraz godzin dyżurów.
Rozdział 7.
Terminy i sposób składania ofert
1. Wypełnione oferty wraz z załącznikami należy składać w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin w terminie do dnia 22 listopada 2023 r. do godz. 15.00.
2. W przypadku przesłania oferty wraz z załącznikami listownie, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Sulęcinie, a nie data stempla pocztowego.
3. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących zdań publicznych oraz wniosków sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r., poz. 2057).
4. Oferty wraz z załącznikami winny być złożone w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy wpisać nazwę organizacji oraz nazwę zadania: „Konkurs ofert: Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2024 r.”
4. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub innego rejestru/ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
b) aktualny statut organizacji,
c) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
d) dokument potwierdzający wpis na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów, na obszarze województwa lubuskiego punktów w zakresie:
- udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
- świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
- prowadzenia nieodpłatnej mediacji.
e) listę adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, osób, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 lub doradców oraz mediatorów, o których mowa w art. 4a ust. 6 ustawy przewidzianych do realizacji zadania na terenie powiatu sulęcińskiego.
5. W ramach oferty organizacja pozarządowa może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami uprawnionymi, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzenia punktu, w tym służyły asystą osobom mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.
6. Kopie wymaganych załączników muszą być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem.
Rozdział 8.
Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
1. Rozpatrzenie ofert nastąpi najpóźniej do 30 listopada 2023 r.
2. Skład komisji konkursowej opiniującej złożone oferty oraz zasady pracy komisji określi odrębna uchwała.
3. W skład komisji konkursowej, o której mowa w ust. 2, może wchodzić dodatkowo przedstawiciel wojewody.
4. Oferta, która nie będzie spełniała formalnych warunków: złożona na innym wzorze, niekompletna, bez wymaganych podpisów i poświadczeń za zgodność z oryginałem, złożona przez podmioty nieuprawnione, dotycząca zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym lub złożona po terminie, pozostaje bez rozpatrzenia. Nie przewiduje się możliwości uzupełniania złożonych ofert po upływie terminu ich składania. Karta oceny formalnej stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej polegającego na prowadzeniu jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu sulęcińskiego w 2024 r.
5. Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana na podstawie kryteriów oceny merytorycznej stanowiących załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie.
6. Zarząd podejmuje ostateczną decyzję o wyborze oferty.
7. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sulęcinie.
8. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane Oferentowi.
Rozdział 9.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach otwartego konkursu ofert jest Starostwo Powiatowe w Sulęcinie.
Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: Starostwo Powiatowe w Sulęcinie ul. Lipowa 18a; e-mail:  ; telefon: 95 777 0118.
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach wykonawczych ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego otwartego konkursu ofert2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
1 Art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).
2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.) (dalej: RODO).
3 Art. 6 ust. 1 lit a RODO,
4 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty i osoby uprawnione do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Okres przechowywania danych
Oferty, które nie spełnią wymagań formalnych są przechowywane w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych. Dane osobowe zawarte w protokole z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert są przechowywane zgodnie z oznaczeniem kategorii archiwalnej wskazanej w jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw powiatowych.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
4) usunięcia danych osobowych,
5) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), jest niezbędne, aby zgłosić ofertę do otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu sulęcińskiego w 2024 r. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Jaskuła-Starosta Sulęciński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-31 10:55:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mirosława Strzelecka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-31 11:01:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosława Strzelecka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-31 11:01:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
624 raz(y)