Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Programy współpracy oraz sprawozdania

Szczegóły informacji

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku

Informacja ogłoszona dnia 2021-12-03 09:54:00 przez Mirosława Strzelecka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jednostki samorządu terytorialnego podejmują współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a także uchwalają roczny program współpracy na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
„Program współpracy w roku 2020 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” przyjęty uchwałą Rady Powiatu Sulęcińskiego nr XII/85/19 z dnia 26 listopada 2019 roku określił:
 • formy współpracy oraz kierunki działań Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2020
 • sfery zadań publicznych, które realizowane były w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
W budżecie powiatu na rok 2020 zabezpieczono środki w wysokości 64 020,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie zlecone: prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (zadanie realizowane na podstawie art. 11 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
 • cele i zasady współpracy,
 • zakres przedmiotowy programu,
 • sposób tworzenia oraz realizacji Programu,
 • wysokość środków planowanych na realizację Programu,
 • sposób monitorowania,
 • zasady działania oraz tryb powoływania komisji konkursowej.
Sprawozdanie przedstawia etapy realizacji Programu, zakres współpracy samorządu
i aktywność organizacji pozarządowych w wykonaniu zadań publicznych w obszarach objętych wsparciem finansowym udzielonym z budżetu Powiatu Sulęcińskiego.
Projekt „Programu współpracy w roku 2020 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” konsultowany był z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na podstawie uchwały nr 60/114/19 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 15 października 2019 r.
Konsultacje prowadzone były poprzez opublikowanie treści projektu „Programu” na tablicy  informacyjnej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sulęcinie. Opinie i wnioski odnośnie programu można było składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  lub do biura podawczego Starostwa Powiatowego w Sulęcinie ul. Lipowa 18a, w terminie od dnia 17 października do dnia 25 października 2019 roku.
W wyniku konsultacji nie zgłoszono żadnych propozycji zmian do projektu Programu.
W okresie sprawozdawczym współpraca Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami miała charakter pozafinansowy oraz finansowy.
 1. Współpraca o charakterze pozafinansowym
 1. Organizacje pozarządowe na bieżąco informowane były o wszelkich planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach,
 2. Starostwo Powiatowe konsultowało z organizacjami pozarządowymi projekty aktów normatywnych dotyczących sfer współpracy (roczny program współpracy),
 3. Udzielano porad i prowadzono konsultacje z organizacjami w zakresie ich działalności statutowej (zakładanie stowarzyszeń, przygotowywanie regulaminów, statutów i innych dokumentów).
Organizacje pozarządowe mogły uzyskać ww. pomoc w Wydziale Organizacyjnym Edukacji                          i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Sulęcinie.
 1. Współpraca o charakterze finansowym poprzez zlecenie realizacji zadania publicznego
Współpraca o charakterze finansowym Starostwa Powiatowego w Sulęcinie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała na zleceniu zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.
Zlecenie zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej polegającego na prowadzeniu w powiecie sulęcińskim punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 r. odbyło się w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego w trybie pożytku publicznego:
- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)
- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2232 z póżń. zm.).
a także zgodnie z „Programem współpracy w roku 2020 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, przyjętym uchwałą nr XII/85/19 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 26 listopada 2019 roku.  
28 października 2019 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia w powiecie sulęcińskim punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku. W odpowiedzi wpłynęły cztery oferty Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej „CIVIS SUM”, Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”, Fundacji „Gołębie Serce” oraz Fundacji TOGATUS PRO BONO. Zarząd Powiatu Sulęcińskiego uchwałą nr 66/140/19 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia w powiecie sulęcińskim punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku powierzył zadanie Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM”.
Na realizację zleconego zadania publicznego w 2020 roku przeznaczono kwotę w wysokości 64 020,00 złotych. Kwota ta została wykorzystana w całości.
 1. Otwarty konkurs ofert
Podstawową formą współpracy Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi jest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      zlecanie im w drodze konkursów ogłaszanych przez Zarząd Powiatu realizacji zadań poprzez powierzenie lub wspieranie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich finansowanie.
W roku 2020 na zlecenie realizacji zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłoszono konkurs ofert na podstawie: uchwały Nr 110/254/20 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 15 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia w powiecie sulęcińskim punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2021 roku. Konkurs został unieważniony uchwałą nr 13/261/20 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia w powiecie sulęcińskim punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2021 roku, z uwagi na konieczność  uzupełnienia  informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych.
Zarząd Powiatu Sulęcińskiego 3 listopada 2020 r. uchwałą nr 13/262/20 ponownie ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia w powiecie sulęcińskim punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2021 roku. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 5 ofert: Fundacji INSTYTUT ZMIAN, Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM”, Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”, Stowarzyszenia „Pactum” oraz Fundacji PRAWNIK DOMOWY. Komisja Konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu nr 116/268/20 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia w powiecie sulęcińskim punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku dokonała oceny formalnej oraz merytorycznej otrzymanych ofert. Po dokonaniu oceny komisja konkursowa zarekomendowała Zarządowi Powiatu Sulęcińskiego ofertę Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM”. Uchwałą nr 117/271/20 Zarządu Powiatu z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2021 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego Zarząd Powiatu Sulęcińskiego powierzył prowadzeniu w 2021 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM”.
Tryb uproszczony (pozakonkursowy):
W roku 2020 nie wpłynęły wnioski o dofinansowanie zadań w trybie uproszczonym.
PODSUMOWANIE
Współpraca Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywała się na zasadach suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Zadanie polegające na prowadzeniu jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostało rozliczone w całości. Sprawozdanie z rozliczenia dotacji wpłynęło w terminie i zostało uznane za kompletne i złożone prawidłowo.
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Sulęcińskiego przedkłada niniejsze sprawozdanie Radzie Powiatu Sulęcińskiego, nie później niż do 31 maja 2021 r.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2021 zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Jaskuła-Starosta Sulęciński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-03 09:50:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mirosława Strzelecka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-03 09:54:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosława Strzelecka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-03 09:58:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2891 raz(y)