Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Programy współpracy oraz sprawozdania

Szczegóły informacji

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku

Informacja ogłoszona dnia 2022-05-02 14:47:07 przez Mirosława Strzelecka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jednostki samorządu terytorialnego podejmują współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a także uchwalają roczny program współpracy na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
„Program współpracy w roku 2021 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” przyjęty uchwałą Rady Powiatu Sulęcińskiego nr XXIII/148/20 z dnia 30 listopada 2020 roku określił:
 • formy współpracy oraz kierunki działań Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2021,
 • sfery zadań publicznych, które realizowane były w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
 • cele i zasady współpracy,
 • zakres przedmiotowy programu,
 • sposób tworzenia oraz realizacji Programu,
 • wysokość środków planowanych na realizację Programu,
 • sposób monitorowania,
 • zasady działania oraz tryb powoływania komisji konkursowej.
W budżecie powiatu na rok 2021 zabezpieczono środki w wysokości 64 020,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie zlecone: prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej (zadanie realizowane na podstawie art. 11 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).
Sprawozdanie przedstawia etapy realizacji ww. programu, zakres współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w wykonaniu zadań publicznych mając na względzie wsparcie finansowe udzielone z budżetu Powiatu Sulęcińskiego.
Projekt „Programu współpracy w roku 2021 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” konsultowany był z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na podstawie uchwały nr 109/248/20 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 8 października 2020 r.
Konsultacje prowadzone były poprzez opublikowanie treści projektu „Programu” na tablicy informacyjnej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sulęcinie. Opinie i wnioski odnośnie programu można było składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub do biura podawczego Starostwa Powiatowego w Sulęcinie ul. Lipowa 18a, w terminie od dnia 12 października do 23 października 2020 r.
W wyniku konsultacji nie zgłoszono żadnych propozycji zmian do projektu Programu.
W okresie sprawozdawczym współpraca Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami miała charakter pozafinansowy oraz finansowy.
I. Współpraca o charakterze pozafinansowym
 1. Organizacje pozarządowe na bieżąco informowane były o wszelkich planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach,
 2. Starostwo Powiatowe konsultowało z organizacjami pozarządowymi projekty aktów normatywnych dotyczących sfer współpracy (roczny program współpracy),
 3. Udzielano porad i prowadzono konsultacje z organizacjami w zakresie ich działalności statutowej (zakładanie stowarzyszeń, przygotowywanie regulaminów, statutów i innych dokumentów).
Organizacje pozarządowe mogły uzyskać ww. pomoc w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Sulęcinie.
II. Współpraca o charakterze finansowym poprzez zlecenie realizacji zadania publicznego
Współpraca o charakterze finansowym Starostwa Powiatowego w Sulęcinie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała na zleceniu zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.
Zlecenie zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej polegającego na prowadzeniu w powiecie sulęcińskim punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2021 r. odbyło się w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego w trybie pożytku publicznego:
- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.),
- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945),
a także zgodnie z „Programem współpracy w roku 2021 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, przyjętym uchwałą nr XXIII/148/20 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 30 listopada 2020 roku.  
Na realizację zleconego zadania publicznego w 2021 roku przeznaczono kwotę w wysokości 64 020,00 złotych. Kwota ta została w całości wykorzystana.
III. Otwarty konkurs ofert
Podstawową formą współpracy Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi jest zlecanie im w drodze konkursów ogłaszanych przez Zarząd Powiatu realizacji zadań poprzez powierzenie lub wspieranie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich finansowanie.
W roku 2020 na zlecenie realizacji zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłoszono konkurs ofert na podstawie uchwały nr 110/254/20 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 15 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia w powiecie sulęcińskim punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2021 roku. Konkurs został unieważniony uchwałą nr 113/261/20 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia w powiecie sulęcińskim punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2021 roku, z uwagi na uzupełnienia  zapisów ogłaszanego konkursu o informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.
Zarząd Powiatu Sulęcińskiego 3 listopada 2020 r. uchwałą nr 113/262/20 ponownie ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia w powiecie sulęcińskim punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2021 roku. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło pięć ofert: Fundacji INSTYTUT ZMIAN, Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM”, Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”, Stowarzyszenia „Pactum” oraz Fundacji PRAWNIK DOMOWY. Komisja Konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu nr 116/268/20 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia w powiecie sulęcińskim punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021 roku dokonała oceny formalnej oraz merytorycznej otrzymanych ofert. Po dokonaniu oceny komisja konkursowa zarekomendowała Zarządowi Powiatu Sulęcińskiego ofertę Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM”. Uchwałą nr 117/271/20 Zarządu Powiatu z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2021 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego Zarząd Powiatu Sulęcińskiego powierzył prowadzeniu w 2021 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM”.
Tryb uproszczony (pozakonkursowy):
Oferty realizacji zadania publicznego składane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego, po uznaniu celowości realizacji danego zadania, mogą być zlecane organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Realizacja zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniać musi łącznie następujące warunki:
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
opis wykonania zadania.
W roku 2021 nie wpłynęły wnioski o dofinansowanie zadań w trybie uproszczonym.
PODSUMOWANIE
Współpraca Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywała się na zasadach suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Zadanie polegające na prowadzeniu jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej zostało rozliczone w całości. Sprawozdanie z rozliczenia dotacji wpłynęło w terminie i zostało uznane za kompletne i złożone prawidłowo.
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Zarząd Powiatu Sulęcińskiego przedkłada niniejsze sprawozdanie Radzie Powiatu Sulęcińskiego, nie później niż do 31 maja 2022 r.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2021 zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Jaskuła-Starosta Sulęciński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-02 14:46:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mirosława Strzelecka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-02 14:47:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosława Strzelecka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-02 14:56:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2720 raz(y)