Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Programy współpracy oraz sprawozdania

Szczegóły informacji

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku

Informacja ogłoszona dnia 2020-05-27 13:11:34 przez Joanna Ciesielska, informacja należąca do archiwum

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2019 ROKU (SULĘCIN, KWIECIEŃ 2020 R.)

Jednostki samorządu terytorialnego podejmują współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a także uchwalają roczny lub wieloletni program współpracy na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
            „Program współpracy w roku 2019 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” przyjęty uchwałą Rady Powiatu Sulęcińskiego nr II/22/18 z dnia 13 grudnia 2018 roku określił:
 • formy współpracy oraz kierunki działań Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2019
 • sfery zadań publicznych, które realizowane były w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
W budżecie powiatu na rok 2019 zabezpieczono środki w wysokości 147 980,00 zł.:
64 020,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie zlecone: prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (zadanie realizowane na podstawie art. 11 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej), oraz 83 960,00 zł. na wsparcie zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • cele i zasady współpracy,
 • zakres przedmiotowy programu,
 • sposób tworzenia oraz realizacji Programu,
 • wysokość środków planowanych na realizację Programu,
 • sposób monitorowania,
 • zasady działania oraz tryb powoływania komisji konkursowej.
Sprawozdanie przedstawia etapy realizacji Programu, zakres współpracy samorządu i aktywność organizacji pozarządowych w wykonaniu zadań publicznych w obszarach objętych wsparciem finansowym udzielonym z budżetu Powiatu Sulęcińskiego.
Projekt „Programu współpracy w roku 2019 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” konsultowany był z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na podstawie uchwały nr 187/417/18 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 16 października 2018 r.
Konsultacje prowadzone były poprzez opublikowanie treści projektu „Programu” na tablicy informacyjnej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sulęcinie. Opinie i wnioski odnośnie programu można było składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub do biura podawczego Starostwa Powiatowego w Sulęcinie ul. Lipowa 18a, w terminie od dnia 18 października do dnia 26 października 2018 roku.
W wyniku konsultacji nie zgłoszono żadnych propozycji zmian do projektu Programu.
W okresie sprawozdawczym współpraca Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami miała charakter pozafinansowy oraz finansowy.
 1. Współpraca o charakterze pozafinansowym
 1. Organizacje pozarządowe na bieżąco informowane były o wszelkich planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach,
 2. Starostwo Powiatowe konsultowało z organizacjami pozarządowymi projekty aktów normatywnych dotyczących sfer współpracy (roczny program współpracy),
 3. Udzielano porad i prowadzono konsultacje z organizacjami w zakresie ich działalności statutowej (zakładanie stowarzyszeń, przygotowywanie regulaminów, statutów i innych dokumentów).
Organizacje pozarządowe mogły uzyskać ww. pomoc w Wydziale Organizacyjnym Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Sulęcinie.
 1. Współpraca o charakterze finansowym poprzez zlecenie realizacji zadania publicznego
Współpraca o charakterze finansowym Starostwa Powiatowego w Sulęcinie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała na zleceniu zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz wsparciu realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
Zlecenie zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej polegającego na prowadzeniu w powiecie sulęcińskim punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r. odbyło się w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego w trybie pożytku publicznego:
- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
a także zgodnie z „Programem współpracy w roku 2019 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, przyjętym uchwałą nr II/22/18 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 13 grudnia 2018 roku.
Na realizację zleconego zadania publicznego w 2019 roku przeznaczono kwotę w wysokości 64 020,00 złotych. Kwota ta została wykorzystana w całości.
Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych polegającego na zakupie dziewięcioosobowego samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, w celu wykorzystania pojazdu na cele związane z rehabilitacją zawodową, leczniczą lub społeczną osób niepełnosprawnych odbyło się w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego w trybie pożytku publicznego:
- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)
a także zgodnie z „Programem współpracy w roku 2019 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, przyjętym uchwałą nr II/22/18 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 13 grudnia 2018 roku. 
Na realizację zleconego zadania publicznego w 2019 roku przeznaczono kwotę w wysokości 83 960,00 złotych. Kwota ta została wykorzystana w całości.
 1. Otwarty konkurs ofert
Podstawową formą współpracy Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi jest zlecanie im w drodze konkursów ogłaszanych przez Zarząd Powiatu realizacji zadań poprzez powierzenie lub wspieranie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich finansowanie.
W roku 2019 na zlecenie realizacji zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłoszono dwa konkursy ofert na podstawie: uchwały Nr 189/419/18 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 26 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia w powiecie sulęcińskim punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku oraz uchwały nr 10/23/19 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Sulęcińskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 r.
W ramach konkursu ogłoszonego uchwałą Nr 189/419/18 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 26 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia w powiecie sulęcińskim punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku wpłynęło 6 ofert: oferta Fundacji TOGATUS PRO BONO, oferta Fundacji HONESTE VIVERE, oferta Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”, oferta Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM”, oferta Stowarzyszenia Wsparcia Obywatelskiego, oraz oferta Związku Organizacji Pomocowych. Wyłoniona, na podstawie uchwały nr 1/2/18 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej, w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Komisja dokonała oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert. Po dokonaniu oceny merytorycznej ofert komisja zaproponowała zarządowi powiatu wybór oferty Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM”, któremu powierzono prowadzenie w 2019 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w lokalu znajdującym się w budynku Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im Unii Europejskiej w Sulęcinie, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin.
W ramach konkursu ogłoszonego uchwałą Nr 10/23/19 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 r. wpłynęła 1 oferta: oferta Stowarzyszenia „Razem” w Sulęcinie. Wyłoniona, na podstawie uchwały nr 13/27/19 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej, w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Komisja dokonała oceny formalnej i merytorycznej złożonej oferty. Oferta spełniła warunki formalne. Po dokonaniu oceny merytorycznej oferty komisja zaproponowała zarządowi powiatu wybór oferty Stowarzyszenia „Razem” w Sulęcinie, którą wesprze w realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 r. polegającego na zakupie dziewięcioosobowego samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, w celu wykorzystania pojazdu na cele związane z rehabilitacją zawodową, leczniczą lub społeczną osób niepełnosprawnych.
 Tryb uproszczony (pozakonkursowy):
W roku 2019 nie wpłynęły wnioski o dofinansowanie zadań w trybie uproszczonym.
 
 
PODSUMOWANIE
Współpraca Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywała się na zasadach suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
            Zadanie polegające na prowadzeniu jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostało rozliczone w całości. Sprawozdanie z rozliczenia dotacji wpłynęło w terminie i zostało uznane za kompletne i złożone prawidłowo.
Zadanie publiczne z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 r. polegające na zakupie dziewięcioosobowego samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, w celu wykorzystania pojazdu na cele związane z rehabilitacją zawodową, leczniczą lub społeczną osób niepełnosprawnych zostało rozliczone w całości.
  Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Sulęcińskiego przedkłada niniejsze sprawozdanie Radzie Powiatu Sulęcińskiego, nie później niż do 31 maja 2020 r.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2019 zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Jaskuła - Starosta Sulęciński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-27 13:08:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Ciesielska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-27 13:11:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosława Strzelecka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-22 13:20:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
500 raz(y)