ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: DZ-01 Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego Drukuj informacjęSprawa: DZ-01 Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Szczegóły informacji

DZ-01 Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Wydział: Wydział Dróg, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Ogłoszono dnia: 2022-07-14 15:02:14

Termin załatwienia

Decyzja o wydaniu zezwolenia lub jego odmowa zostaje wydana niezwłocznie po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Jeżeli wniosek jest niekompletny lub wymaga dodatkowych wyjaśnień, wnioskodawca jest wzywany pisemnie lub telefonicznie do usunięcia braków w terminie 7 dni. W przypadku nieusunięcia braków, wniosek zostaje pozostawiony bez rozpoznania.

Osoba kontaktowa

Kazimierz Gryz, Katarzyna Sobiecka

Miejsce załatwienia

Wydział Dróg, Inwestycji i Zamówień Publicznych                                                                                                                                            
Starostwo Powiatowe w Sulęcinie
ul. Lipowa 16, pok. 115, 116, 69-200 Sulęcin

Telefon kontaktowy

95 755 52 43 wew.151-152 lub 95 777 01 30-31

Adres e-mail

starostwo@powiatsulecinski.pl

Sposób załatwienia

W celu załatwienia sprawy należy:
 1. pobrać wniosek ze strony https://bip.powiatsulecinski.pl/ lub w siedzibie Starostwa Powiatowego ul. Lipowa 16, 69-200 Sulęcin, (pok. 115,116);
 2. czytelnie wypełnić i podpisać wniosek oraz załączyć wymagane dokumenty;
 3. kompletny wniosek złożyć osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego (ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin, Biuro Podawcze) lub za pośrednictwem e-PUAPu na adres skrytki /6263tjcpw3/skrytka"
UWAGA! Opłatę za zajęcie pasa drogowego należy uiścić w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odebrania decyzji ustalającej jej wysokość.
W przypadku nieterminowego wniesienia opłaty pobrane będą odsetki ustawowe. Opłata nieuiszczona w terminie podlega wraz z odsetkami przymusowemu ściąganiu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Miejsce odbioru

Wydział Dróg, Inwestycji i Zamówień Publicznych                                                                                                                                            
Starostwo Powiatowe w Sulęcinie
ul. Lipowa 16, pok. 115, 116, 69-200 Sulęcin

Wymagane Dokumenty

 • wniosek o zajęcie pasa drogowego FORMULARZ DZ-01.01                                            
 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy podaniem jej wymiarów,
 • zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych oraz w przypadku prowadzenia robót w koronie drogi,
 • informacje o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
 • ogólny planu orientacyjnego odcinka pasa w skali 1:10 000 lub 1:5000,
 • projekt techniczno-budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym,
 • harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, szczególnie w przypadkach etapowego prowadzenia robót,
 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa  w przypadku załatwiania sprawy w imieniu inwestora przez osoby trzecie
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w przypadku udzielenia pełnomocnictwa

Opłaty

Opłata za zajęcie pasa drogowego naliczana jest zgodnie z Uchwałą Nr XIII/93/19 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych https://bip.powiatsulecinski.pl/system/pobierz.php?plik=RP_13_93_19.pdf&id=8472
UWAGA!
Udzielenie pełnomocnictwa wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł, którą należy wnieść w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Sulęcin prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu wydajacego decyzję.

Uwagi

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu prowadzenia robót należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.
 2. Decyzję na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu prowadzenia robót lub umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej wydaje się na czas określony.
 3. O konieczności zajęcia pasa drogowego z powodu awarii urządzenia obcego należy jak najszybciej zawiadomić zarządcę drogi np. telefoniczne lub emailem i niezwłocznie złożyć wniosek celem naliczenia opłat.
 4. W zezwoleniu dotyczącym awarii określa się m.in. okres zajęcia pasa drogowego, wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz sposób jej uiszczenia.
 5. W zezwoleniu na prowadzenie robót określa się m.in. sposób zabezpieczenia zajmowanego pasa drogowego, warunki przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności, okres zajęcia pasa drogowego, wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz sposób jej uiszczenia.
 6. Odmowa wydania zezwolenia może nastąpić ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz istniejące warunki atmosferyczne.
 7. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty stawki podstawowej. Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się samowolne zajęcie pasa, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Uchwała Nr XIII/93/19 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kazimierz Gryz - Naczelnik Wydziału Dróg, Inwestycji i Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-14 15:01:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Zmysłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-14 15:02:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Zmysłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-15 09:02:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
667 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony