ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: DZ-04 Uzyskanie zezwolenia na ustawienie reklamy w pasie drogi powiatowejDrukuj informacjęSprawa: DZ-04 Uzyskanie zezwolenia na ustawienie reklamy w pasie drogi powiatowej

Szczegóły informacji

DZ-04 Uzyskanie zezwolenia na ustawienie reklamy w pasie drogi powiatowej

Wydział: Wydział Dróg, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Ogłoszono dnia: 2022-07-14 15:24:58

Termin załatwienia

Decyzja zostaje wydana niezwłocznie po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Jeżeli wniosek jest niekompletny lub wymaga dodatkowych wyjaśnień, wnioskodawca jest wzywany pisemnie lub telefonicznie do usunięcia braków w terminie 7 dni. W przypadku nieusunięcia braków, wniosek zostaje pozostawiony bez rozpoznania.

Osoba kontaktowa

Kazimierz Gryz, Katarzyna Sobiecka

Miejsce załatwienia

Wydział Dróg, Inwestycji i Zamówień Publicznych                                                                                                                                            
Starostwo Powiatowe w Sulęcinie
ul. Lipowa 16, pok. 115, 116, 69-200 Sulęcin

Telefon kontaktowy

95 755 52 43 wew.151-152 lub 95 777 01 30-31

Adres e-mail

starostwo@powiatsulecinski.pl

Sposób załatwienia

W celu załatwienia sprawy należy:
 1. pobrać wniosek ze strony https://bip.powiatsulecinski.pl/ lub w siedzibie Starostwa Powiatowego ul. Lipowa 16, 69-200 Sulęcin, (pok. 115,116);
 2. czytelnie wypełnić i podpisać wniosek oraz załączyć wymagane dokumenty;
 3. kompletny wniosek złożyć osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego (ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin, Biuro Podawcze), za pośrednictwem e-PUAPu na adres skrytki /6263tjcpw3/skrytka
UWAGA! Opłatę za umieszczenie reklamy w pasie drogi powiatowej należy uiścić w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odebrania decyzji ustalającej jej wysokość.
W przypadku nieterminowego wniesienia opłaty pobrane będą odsetki ustawowe. Opłata nieuiszczona w terminie podlega wraz z odsetkami przymusowemu ściąganiu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Miejsce odbioru

Wydział Dróg, Inwestycji i Zamówień Publicznych                                                                                                                                            
Starostwo Powiatowe w Sulęcinie
ul. Lipowa 16, pok. 115, 116, 69-200 Sulęcin

Wymagane Dokumenty

 • wniosek o ustawienie reklamy FORMULARZ DZ-04.01
 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z umieszczenia reklamy podaniem jej wymiarów,
 • ogólny plan orientacyjny odcinka pasa w skali 1: 10 000 lub 1:5000,
 • szkic lub zdjęcie reklamy,
 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa  w przypadku załatwiania sprawy w imieniu inwestora osób trzecich
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w przypadku udzielenia pełnomocnictwa

Opłaty

Opłata za zajęcie pasa drogowego naliczana jest zgodnie z Uchwałą Nr XIII/93/19 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych https://bip.powiatsulecinski.pl/system/pobierz.php?plik=RP_13_93_19.pdf&id=8472
 
UWAGA! Udzielenie pełnomocnictwa wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł, którą należy wnieść w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Sulęcin prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu wydajacego decyzję.

Uwagi

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed umieszczeniem reklamy w pasie drogowym.
 2. W zezwoleniu określa się m.in. rodzaj reklamy i okres zajęcia pasa drogowego, powierzchnię reklamy oraz wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego, w tym także sposób jej uiszczenia.
 3. Za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklamy bez zezwolenia pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty stawki podstawowej. Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: samowolne umieszczenie reklamy w pasie drogowym, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Uchwała Nr XIII/93/19 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kazimierz Gryz - Naczelnik Wydziału Dróg, Inwestycji i Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-14 15:23:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Zmysłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-14 15:24:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Zmysłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-15 09:03:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
609 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony