ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: KO.R-01 Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii EuropejskiejDrukuj informacjęSprawa: KO.R-01 Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej

Szczegóły informacji

KO.R-01 Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej

Wydział: Wydział Komunikacji

Ogłoszono dnia: 2022-07-13 10:02:47

Termin załatwienia

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.

Miejsce załatwienia

Wydział Komunikacji
Starostwo Powiatowe w Sulęcinie
ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin

Telefon kontaktowy

95 755 52 43 wew. 130-133 lub 95 777 01 17-20

Adres e-mail

komunikacja@powiatsulecinski.pl

Sposób załatwienia

Uzyskanie decyzji administracyjnej o rejestracji pojazdu.

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin

Wymagane Dokumenty

 • wniosek o rejestrację pojazdu FORMULARZ KO.R-01.01
 • oryginał dowodu własności pojazdu
UWAGA! W przypadku pojazdu sprowadzonego po dniu 31 grudnia 2019 r. nabywca dołącza dowód własności pojazdu z adnotacją zbywcy potwierdzającą datę sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego albo oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu wystawione dla nabywcy, dołączone do dowodu własności, jeżeli właściciel pojazdu, który sprowadził ten pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje jego zbycia przed pierwszą rejestracją.
 • dokument potwierdzający zapłatę/brak obowiązku zapłaty akcyzy (albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym) na terytorium kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo i niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju samochodu osobowego lub pojazdu rodzaj „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” - kategoria homologacyjna L7e lub „czterokołowiec lekki” - kategoria homologacyjna L6e, lub samochodu ciężarowego - kategoria homologacyjna N1 podrodzaj "furgon", "furgon/podest", "ciężarowo-osobowy", "terenowy", "wielozadaniowy" lub "van" albo samochodu specjalnego - kategoria homologacyjna M1 i N1
 • oryginał dowodu rejestracyjnego
 • oryginał zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, jeżeli jest wymagane,
 • tablice rejestracyjne lub w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie
 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa FORMULARZ KO.R-01.02 w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej
 • do wglądu oryginał dowodu osobistego

Opłaty

Opłatę komunikacyjną należy uiścić w kasie urzędu (parter) lub przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sulęcinie prowadzony w Banku Spółdzielczym w Ośnie/o. Sulęcin 25 8369 0008 7109 1822 2000 0020 w wysokości:
 • 256,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 253,50 zł oraz opłata ewidencyjna 2,50 zł) – w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 197,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 195,00 zł oraz opłata ewidencyjna 2,00 zł) – w motocykli
 • 121,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 120,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) – w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych;
 • 111,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 110,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) – w przypadku motorowerów.
UWAGA! Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Rejestracji pojazdu sprowadzonego z UE należy dokonać w terminie 30 dni od daty sprowadzenia pojazdu.
Przy braku dołączonych do wniosku o rejestrację pojazdu dokumentów tj. oryginału dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy (dotyczy samochodu osobowego lub pojazdu rodzaj „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” - kategoria homologacyjna L7e lub „czterokołowiec lekki”- kategoria homologacyjna L6e , samochodu ciężarowego - kategoria homologacyjna N1 podrodzaj "furgon", "furgon/podest", "ciężarowo-osobowy", "terenowy", "wielozadaniowy" lub "van" lub samochodu specjalnego - kategoria homologacyjna M1 i N1), dokonuje się warunkowo czasowej rejestracji po złożeniu przez właściciela oświadczenia, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu a dokument ten zostanie złożony przed wydaniem dowodu rejestracyjnego.
Rejestracji pojazdu dokonuje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu.
Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Obowiązek dotyczący przedstawienia dowodu wpłaty na odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczy pojazdów wprowadzonych (objętych procedurą dopuszczenia do obrotu) na terytorium kraju w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2015 r. Nr konta Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. poz. 2355 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 2546).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz. U. poz. 457).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Adrianna Banak-Hanebauer - Naczelnik Wydziału
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-13 10:00:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Zmysłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-13 10:02:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Zmysłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-13 10:48:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1097 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony