ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: KO.T-17 Uzyskanie legitymacji instruktora nauki jazdyDrukuj informacjęSprawa: KO.T-17 Uzyskanie legitymacji instruktora nauki jazdy

Szczegóły informacji

KO.T-17 Uzyskanie legitymacji instruktora nauki jazdy

Wydział: Wydział Komunikacji

Ogłoszono dnia: 2022-07-14 09:51:46

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę.

Miejsce załatwienia

Wydział Komunikacji
Starostwo Powiatowe w Sulęcinie
ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin

Telefon kontaktowy

95 755 52 43 wew. 130-133 lub 95 777 01 17-20

Adres e-mail

komunikacja@powiatsulecinski.pl

Sposób załatwienia

Wpisanie do ewidencji instruktorów nauki jazdy w drodze decyzji administracyjnej.

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin

Wymagane Dokumenty

 • wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców FORMULARZ KO.T-17.01
 • fotografia
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów dla instruktorów
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
 • zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 2 lat uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem
 • dowód wpłaty za wpis do ewidencji
 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa FORMULARZ KO.R-01.02 w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika
 • do wglądu oryginał dowodu osobistego

Opłaty

Opłata za wpis do ewidencji instruktorów wynosi 50,00 zł płatna w kasie Starostwa Powiatowego w Sulęcinie lub przelewem bankowym na rachunek Starostwa Powiatowego w Sulęcinie na konto: 25 8369 0008 7109 1822 2000 0020
UWAGA! Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. o/Sulęcin 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim za pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego  w terminie 14 dni od dnia doręczenia  decyzji stronie.

Podstawa prawna

Instruktorem jest osoba, która:
 1. posiada prawo jazdy:
  1. kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
  2. kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
  3. kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii,
  4. kategorii T co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii T;
 2. posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;
 3. posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;
 4. posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;
 5. ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;
 6. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;
 7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  1. przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  2. przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  3. przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  4. prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  5. przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  6. przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
 8. jest wpisana do ewidencji instruktorów.
Właściwość miejscowa: organem właściwym do wydania legitymacji instruktora nauki jazdy jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania instruktora.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Adrianna Banak-Hanebauer - Naczelnik Wydziału
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-14 09:50:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Zmysłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-14 09:51:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Zmysłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-14 09:51:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
581 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony