ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: OA.2110.17.2023Drukuj informację Ogłoszenie numer: OA.2110.17.2023

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Geodeta Powiatowy/Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Sulęcinie

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Data udostępnienia: 2023-11-28

Ogłoszono dnia: 2023-11-28

Termin składania dokumentów: 2023-12-15 12:00:00

Nr ogłoszenia: OA.2110.17.2023

Zlecający: Starosta Sulęciński

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe na kierunku geodezyjnym.
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Znajomość obsługi komputera w obszarze środowiska Windows (pakiet MS Office), Internetu oraz urządzeń biurowych.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach:
  1. geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych,
  2. rozgraniczenia i podziału nieruchomości (gruntów oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych.
 8. Minimum 5 letni staż pracy, w tym 2 letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub organach jednostek samorządu terytorialnego.
 9. Znajomość obsługi programu: EWMAPA, EWOPIS, C-GEO, Ośrodek.
 10. Znajomość:
  • Ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych do ustawy, o gospodarce nieruchomościami, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, kodeks postępowania administracyjnego, kodeks postępowania cywilnego,
  • Statutu Powiatu Sulęcińskiego,
  • Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sulęcinie.
 11. Przedstawienie koncepcji pracy na stanowisku Geodety Powiatowego/Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz funkcjonowania Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu powiatowego.
 2. Dokładność, terminowość, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, obowiązkowość.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
 2. Kierowanie pracą Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją zadań przez podległych pracowników.
 3. Prowadzenie spraw z dziedziny geodezji i kartografii w zakresie ewidencji gruntów i budynków, zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 4. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
  1. prowadzenie dla obszaru powiatu:
   • ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych określonych w ustawie Prawo geodezyjne
   • i kartograficzne,
   • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, zwanej dalej "powiatową bazą GESUT",
   • gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  2. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych,
  3. tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych.
 5. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 6. Zakładanie osnów szczegółowych.
 7. Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.
 8. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca biurowa w pozycji siedzącej wymagająca koncentracji.
 2. Praca przy monitorze ekranowym pow. połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Zmienne tempo pracy.
 4. Konieczność szybkiego reagowania.
 5. Sytuacje stresowe.
 6. Bariery i udogodnienia architektoniczne:
  1. budynek przy ul. Lipowej 16 - konieczność poruszania się po schodach, brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak dostosowanych toalet, poruszanie się po piętrach budynku, przemieszczanie się między budynkami, praca w pokojach kilkuosobowych, wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
  2. budynek przy ul. Lipowej 18a - konieczność poruszania się po schodach, brak wind, drzwi o odpowiedniej szerokości w części budynku, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (parter budynku), poruszanie się po piętrach budynku, przemieszczanie się między budynkami, praca w pokojach kilkuosobowych, wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

wg stanu na październik 2023 r. – co najmniej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny własnoręcznie podpisany.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany własnoręcznie, zawierający informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (Załącznik nr 1),
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 4. Kopie dokumentów potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 5. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień geodezyjnych określonych w ogłoszeniu.
 6. Oświadczenie podpisane własnoręcznie o:
  1. posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  2. pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  3. braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. nieposzlakowanej opinii,
  5. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (Załącznik nr 2).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-12-15 12:00:00
b. Sposób:
 1. Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego – ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.
 2. Za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Sulęcinie ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko geodety powiatowego”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Przyjmujemy wyłącznie kserokopie dokumentów, nadesłanych dokumentów nie zwracamy. W toku postępowania kandydat może być zobowiązany do okazania oryginałów składanych dokumentów.
 2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, za termin złożenia oferty uważa się dzień wpływu oferty do starostwa.
 3. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.
 4. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
 5. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.
 6. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy.
 7. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.powiatsulecinski.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sulęcinie.
 8. Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Starostwo Powiatowe w Sulęcinie jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Starosta Sulęciński.
Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora  inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1.będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu,
na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
1 Art. 221 ustawy z.26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
2  Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) (dalej: RODO),
3 Art. 6 ust. 1 lit a RODO,
4 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty i osoby uprawnione do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Okres przechowywania danych
Dokumenty kandydatów, którzy nie spełnili wymagań formalnych oraz pozostałych kandydatów nie wybranych
w drodze naboru są przechowywane na stanowisku ds. kadr. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu przez komisję powołaną do przeprowadzenia naboru.
Dane osobowe zawarte w protokole z naboru są przechowywane zgodnie z oznaczeniem kategorii archiwalnej wskazanej w jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw powiatowych.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 4. usunięcia danych osobowych,
 5. wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Sulęciński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Jaskuła - Starosta Sulęciński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-28 13:52:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Zmysłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-28 13:53:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Zmysłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-20 13:47:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
579 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony