ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: OA.2110.3.2024Drukuj informację Ogłoszenie numer: OA.2110.3.2024

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko ds. dróg i zamówień publicznych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Sulęcinie

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Dróg, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Data udostępnienia: 2024-01-16

Ogłoszono dnia: 2024-01-16

Termin składania dokumentów: 2024-01-31 12:00:00

Nr ogłoszenia: OA.2110.3.2024

Zlecający: Starosta Sulęciński

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie średnie.
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Znajomość obsługi komputera w obszarze środowiska Windows (pakiet MS Office), Internetu oraz urządzeń biurowych.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Prawo jazdy kat. B.
 8. Znajomość:
  1. Ustaw: o drogach publicznych, prawo zamówień publicznych, prawo o ruchu drogowym, o ochronie przyrody, o samorządzie powiatowym, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu postępowania cywilnego,
  2. Statutu Powiatu Sulęcińskiego,
  3. Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sulęcinie.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu powiatowego.
 2. Dokładność, terminowość, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, obowiązkowość.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Nadzór nad pracownikami gospodarczymi oraz nad pracami przez nich wykonywanymi.
 2. Planowanie i zgłaszanie zapotrzebowań w zakresie środków ochrony osobistej bhp dla pracowników gospodarczych.
 3. Planowanie wspólnie z przełożonym zakresu prac dla pracowników gospodarczych
 4. Prowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego dróg, przepustów i mostów w tym dla dróg o klasie technicznej „Z” nie rzadziej niż co kwartał, dla dróg o klasie technicznej „L” nie rzadziej niż co pół roku.
 5. Prowadzenie ewidencji dróg powiatowych i obiektów budowlanych.
 6. Wykonywanie pomiarów w celu wprowadzania zmian do ewidencji dróg.
 7. Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowanie decyzji w zakresie ustawy o drogach publicznych i ustawy prawo o ruchu drogowym.
 8. Uzgadnianie urządzeń obcych w pasie drogi powiatowej.
 9. Przygotowanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, ustalanie należności Starostwa Powiatowego w Sulęcinie w wysokościach wynikających z prawidłowego obliczenia z tytułu zajęcia pasa drogowego.
 10. Pełnienie dyżurów w okresie zimowym oraz w ich trakcie wydawanie poleceń w zakresie zimowego utrzymania dróg.
 11. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego na drogach powiatowych.
 12. Kontrola wykonania czynności związanych z zimowym utrzymaniem dróg i remontami dróg.
 13. Wykonywanie planów wyrębów drzew rosnących w pasie drogowym.
 14. Pomiar oraz przekazywanie drewna kupującym.
 15. Wystawianie faktury za sprzedaż drewna.
 16. Prowadzenie „dużych” zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie.
 17. Prowadzenie „dużych” ewidencji zamówień publicznych.
 18. Przygotowywanie specyfikacji warunków zamówienia,
 19. Pełnienie funkcji sekretarza komisji przetargowej.
 20. Przygotowanie aktów prawnych o powołaniu komisji przetargowej.
 21. Publikowanie dokumentacji o zamówieniach na stronie bip-u.
 22. Przygotowywanie protokołu z postępowania o zamówienie publiczne.
 23. Nadzór nad właściwym zabezpieczeniem pieczęci, stempli urzędowych i dokumentów znajdujących się na stanowisku pracy.
 24. Wykonywanie innych zadań służbowych zleconych przez przełożonych.
 25. Przygotowywanie i bieżące przekazywanie akt prowadzonych na zajmowanym stanowisku pracy do archiwum zakładowego.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca biurowa w pozycji siedzącej wymagająca koncentracji.
 2. Praca przy monitorze ekranowym pow. połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Zmienne tempo pracy.
 4. Konieczność szybkiego reagowania.
 5. Sytuacje stresowe.
 6. Bariery i udogodnienia architektoniczne:
  1. budynek przy ul. Lipowej 16 - konieczność poruszania się po schodach, brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak dostosowanych toalet, poruszanie się po piętrach budynku, przemieszczanie się między budynkami, praca w pokojach kilkuosobowych, wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  2. budynek przy ul. Lipowej 18a - konieczność poruszania się po schodach, brak wind, drzwi o odpowiedniej szerokości w części budynku, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (parter budynku), poruszanie się po piętrach budynku, przemieszczanie się między budynkami, praca w pokojach kilkuosobowych, wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

wg stanu na grudzień 2023 r. – co najmniej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny własnoręcznie podpisany.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany własnoręcznie, zawierający informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (Załącznik nr 1),
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 4. Kopie dokumentów potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 5. Oświadczenie podpisane własnoręcznie o:
  1. posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  2. pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  3. braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. nieposzlakowanej opinii,
  5. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (Załącznik nr 2).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-01-31 12:00:00
b. Sposób:
 1. Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego – ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin.
 2. Za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Sulęcinie ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. dróg i zamówień publicznych”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Przyjmujemy wyłącznie kserokopie dokumentów, nadesłanych dokumentów nie zwracamy. W toku postępowania kandydat może być zobowiązany do okazania oryginałów składanych dokumentów.
 2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, za termin złożenia oferty uważa się dzień wpływu oferty do starostwa.
 3. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.
 4. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
 5. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.
 6. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy.
 7. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.powiatsulecinski.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sulęcinie.
 8. Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Starostwo Powiatowe w Sulęcinie jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Starosta Sulęciński.
Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora  inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1.będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu,
na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
1 Art. 221 ustawy z.26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) (dalej: RODO),
3 Art. 6 ust. 1 lit a RODO,
4 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty i osoby uprawnione do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Okres przechowywania danych
Dokumenty kandydatów, którzy nie spełnili wymagań formalnych oraz pozostałych kandydatów nie wybranych w drodze naboru są przechowywane na stanowisku ds. kadr. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu przez komisję powołaną do przeprowadzenia naboru.
Dane osobowe zawarte w protokole z naboru są przechowywane zgodnie z oznaczeniem kategorii archiwalnej wskazanej w jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw powiatowych.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 4. prawo do usunięcia danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony